Fork of Hexbear for frontend PR development.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

260 lines
12 KiB

{
"remove_post": "Hiqe Postimin",
"no_posts": "Nuk ka Postime.",
"create_a_post": "Krijo një Postim",
"create_post": "Krijo Postim",
"posts": "Postime",
"related_posts": "Këto postime mund të jenë të lidhura",
"cross_posts": "Ky link është postuar gjithashtu në:",
"cross_post": "shumë-postim",
"cross_posted_to": "shumë-postuar në: ",
"comments": "Komentet",
"remove_comment": "Fshije Komentin",
"communities": "Komunitetet",
"users": "Përdoruesit",
"create_a_community": "Krijo një Komunitet",
"select_a_community": "Përzgjedh një komunitet",
"create_community": "Krijo Komunitet",
"remove_community": "Fshije Komunitetin",
"subscribed_to_communities": "Jeni abonuar në <1>communities</1>",
"trending_communities": "Komunitetet në trend <1>communities</1>",
"list_of_communities": "Lista e komuniteteve",
"community_reqs": "gërma të vogla, nënvizim, dhe pa hapësira.",
"invalid_community_name": "Emër invalid.",
"create_private_message": "Shkruaji Mesazh Privat",
"send_secure_message": "Dërgo Mesazh të Sigurtë",
"send_message": "Dërgo Mesazh",
"message": "Mesazh",
"edit": "redakto",
"reply": "përgjigju",
"more": "më shumë",
"cancel": "Anulo",
"preview": "Shiko paraprakisht",
"upload_image": "ngarko imazhin",
"upload_avatar": "Ngarko foton e profilit",
"show_avatars": "Shfaq fotot e profilit",
"show_context": "Shfaq kontekstin",
"formatting_help": "ndihmë me formatimin",
"sorting_help": "ndihmë me radhitjen",
"view_source": "shiko origjinën",
"unlock": "hape",
"lock": "mbyll",
"unsticky": "çngjit",
"link": "link",
"archive_link": "link i arkivuar",
"mod": "moderator",
"mods": "moderatorët",
"settings": "Konfigurimet",
"site_config": "Konfigurimet e faqes",
"remove_as_mod": "Largoje si moderator",
"appoint_as_mod": "emëro si moderator",
"modlog": "Ditari i moderimit",
"admin": "administrator",
"admins": "administratorët",
"appoint_as_admin": "emëro si administrator",
"remove": "fshije",
"removed": "është fshirë nga një moderator",
"locked": "mbyllur",
"stickied": "ngjitur",
"reason": "Arsye",
"mark_as_read": "shëno si të lexuar",
"mark_as_unread": "shëno si të palexuar",
"delete": "fshije",
"delete_account": "Fshije Account-in",
"click_to_delete_picture": "Shtyp për të fshirë imazhin.",
"picture_deleted": "Imazhi është fshirë.",
"restore": "riktheje",
"ban": "dëboje",
"ban_from_site": "dëboje nga faqja",
"save": "ruaj",
"unsave": "hiqe",
"create": "krijo",
"creator": "krijuesi",
"username": "Emri Virtual",
"email_or_username": "Email-i ose Emri Virtual",
"number_of_users": "{{count}} Përdorues",
"number_of_users_plural": "{{count}} Përdoruesa",
"number_of_subscribers": "{{count}} i abonuar",
"number_of_subscribers_plural": "{{count}} të abonuar",
"number_of_points": "{{count}} Pikë",
"number_of_points_plural": "{{count}} Pikë",
"number_online": "{{count}} Përdorues Online",
"number_online_plural": "{{count}} Përdoruesa Online",
"name": "Emri",
"title": "Titulli",
"category": "Kategoria",
"subscribers": "Të abonuarit",
"both": "Të dy",
"saved": "E ruajtur",
"subscribe": "Abonohu",
"subscribed": "Jeni abonuar",
"next": "Tjetra",
"post": "publiko",
"number_of_posts": "{{count}} Postim",
"number_of_posts_plural": "{{count}} Postime",
"number_of_comments": "{{count}} Koment",
"number_of_comments_plural": "{{count}} Komente",
"number_of_communities": "{{count}} Komunitet",
"number_of_communities_plural": "{{count}} Komunitete",
"avatar": "Fotoja e profilit",
"sticky": "ngjite",
"moderates": "Moderon",
"admin_settings": "Konfigurimet administrative",
"remove_as_admin": "largoje si administrator",
"deleted": "është fshirë nga autori",
"delete_account_confirm": "Paralajmërim: kjo do të fshij të gjitha të dhënat e juaja përgjithmonë. Shtyp fjalëkalimin tënd për ta konfirmuar.",
"unsubscribe": "Ndalo Abonimin",
"prev": "E mëparshmja",
"to": "në",
"by": "nga",
"joined": "U anëtarësuat",
"code": "Kodi",
"monero": "Monero",
"bitcoin": "Bitcoin",
"crypto": "Crypto",
"general_sponsors": "Sponsorët General janë ata që dhuruan $10 deri $39 për Lemmy.",
"donate": "Dhuroni",
"donate_to_lemmy": "Dhuroji Lemmy-it",
"support_on_open_collective": "Na përkrahni në OpenCollective",
"support_on_liberapay": "Na përkrahni në Liberapay",
"support_on_patreon": "Na përkrahni në Patreon",
"sponsors_of_lemmy": "Sponsorët e Lemmy",
"sponsors": "Sponsorët",
"show_nsfw": "Shfaq përmbajtje NSFW",
"modified": "e modifikuar",
"your_site": "faqja jote",
"couldnt_update_community": "Komuniteti nuk mundi të përditësohej.",
"couldnt_find_community": "Komuniteti nuk mund të gjendej.",
"no_post_edit_allowed": "Nuk lejohet redaktimi i postimit.",
"no_comment_edit_allowed": "Nuk të lejohet redaktimi i komentit.",
"couldnt_get_comments": "Nuk mund të merrnim komentet.",
"couldnt_update_comment": "Përditësimi i komentit nuk ishte i mundshëm.",
"couldnt_like_comment": "Pëlqimi i komentit nuk ishte i mundshëm.",
"couldnt_create_comment": "Krijimi i komentit nuk ishte i mundshëm.",
"site_saved": "Faqja është ruajtur.",
"logged_in": "Jeni kyçur.",
"not_logged_in": "Nuk jeni kyçur.",
"powered_by": "Fuqizuar nga",
"no": "jo",
"yes": "po",
"are_you_sure": "a je i sigurt?",
"transfer_site": "faqe transferimi",
"transfer_community": "komunitet transferimi",
"block_leaving": "A je i sigurt se do të dalësh?",
"emoji_picker": "Zgjedh Emoji",
"action": "Veprim",
"time": "Koha",
"couldnt_update_private_message": "Nuk mundëm të përditësonim mesazhin privat.",
"no_private_message_edit_allowed": "Nuk lejohet redaktimi i mesazhit privat.",
"couldnt_create_private_message": "Nuk mund të krijohej mesazhi privat.",
"system_err_login": "Gabim sistemi. Provo të shkyçesh dhe të kyçesh përsëri.",
"couldnt_update_user": "Përditësimi i përdoruesit nuk ishte i mundshëm.",
"invalid_username": "Emri virtual është invalid.",
"passwords_dont_match": "Fjalëkalimet nuk janë të njëjta.",
"password_incorrect": "Fjalëkalimi është i pasaktë.",
"couldnt_find_that_username_or_email": "Nuk mund të gjendej ky emër virtual ose email.",
"couldnt_update_site": "Faqja nuk mund të përditësohej.",
"not_an_admin": "Nuk je administrator.",
"no_slurs": "Nuk lejohen sharjet.",
"couldnt_save_post": "Postimi nuk u ruajt.",
"couldnt_update_post": "Postimi nuk mundi të përditësohej",
"couldnt_get_posts": "Nuk mund të merreshin postimet",
"couldnt_find_post": "Nuk mund të gjendeshin postimet.",
"couldnt_like_post": "Nuk mund të pëlqehej postimi.",
"post_title_too_long": "Titulli i postimit ishte shumë i gjatë.",
"couldnt_create_post": "Nuk mund të krijohej postimi.",
"no_community_edit_allowed": "Nuk të lejohet redaktimi i komunitetit.",
"couldnt_save_comment": "Ruajtja e komentit nuk ishte e mundshme.",
"landing": "Lemmy është një <1>grumbullues linqesh</1> / alternativë e reddit-it, e hartuar që të punoj në <2>fediverse-in</2>.<3></3>Është self-hostable, ka komente që përditësohen në kohë reale, dhe është shumë i vogël (<4>~80kB</4>). Federimi në ActivityPub është i planifikuar në të ardhmen e afërt. <5></5>Ky është <6>një version shumë i hershëm beta</6>, dhe shumë funksione janë të prishura ose mungojnë. <7></7>Jep sugjerime të reja ose raporto probleme <8>këtu.</8><9></9>Krijuar me <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.",
"from": "nga",
"ethereum": "Ethereum",
"silver_sponsors": "Sponsorët e Argjendtë janë ata që dhuruan $40 për Lemmy.",
"sponsor_message": "Lemmy është softuer <1>open-source</1>, falas, pa reklama, pagesë, apo kapital të sipërmarrjes, përgjithmonë. Donacionet tuaja mbështesin zhvillimin konstant të projektit. Falënderojmë njerëzit në vijim:",
"unban": "anuloje dëbimin",
"unban_from_site": "anuloje dëbimin nga faqja",
"banned_users": "Pëdoruesit e dëbuar",
"banned": "të dëbuar",
"sidebar": "Informatat anësore",
"sort_type": "Radhit sipas",
"new": "Të rejat",
"old": "Të vjetrat",
"week": "Javës",
"month": "Muajit",
"year": "Vitit",
"api": "API",
"inbox": "Kutia e njoftimeve",
"inbox_for": "Kutia e njoftimeve për <1>{{user}}</1>",
"type": "Lloji",
"unread": "Të palexuara",
"message_sent": "Mesazhi u dërgua",
"search": "Kërko",
"view": "Shiko",
"logout": "Shkyçu",
"top": "Më të pëqlyerat",
"login_sign_up": "Kyçu / Regjistrohu",
"login": "Kyçu",
"sign_up": "Regjistrohu",
"hot": "Popullore",
"top_day": "Më të pëlqyerat e ditës",
"docs": "Dokumentimi",
"replies": "Përgjigjet",
"mentions": "Përmendur",
"reply_sent": "Përgjigja u dërgua",
"messages": "Mesazhet",
"password": "Fjalëkalimi",
"old_password": "Fjalëkalimi i vjetër",
"forgot_password": "harrova fjalëkalimin",
"password_change": "Ndrysho Fjalëkalimin",
"new_password": "Fjalëkalimi i ri",
"no_email_setup": "Ky server nuk e ka konfiguruar Email-in saktësisht.",
"email": "Email",
"matrix_user_id": "Përdorues i Matrix-it",
"send_notifications_to_email": "Dërgo njoftimet në Email",
"expires": "Skadon",
"language": "Gjuha",
"enable_downvotes": "Lejo votat negative",
"number_of_upvotes": "{{count}} Votë pozitive",
"number_of_upvotes_plural": "{{count}} Vota pozitive",
"number_of_downvotes": "{{count}} Votë negative",
"number_of_downvotes_plural": "{{count}} Vota negative",
"open_registration": "Hape regjistrimin",
"enable_nsfw": "Lejo përmbajtje NSFW",
"url": "URL",
"body": "Teksti",
"community": "Komuniteti",
"expand_here": "Zgjero këtu",
"subscribe_to_communities": "Abonohu në disa <1>communities</1>.",
"verify_password": "Konfirmo Fjalëkalimin",
"optional": "E padetyrueshme",
"browser_default": "Parazgjedhur nga shfletuesi",
"downvotes_disabled": "Votat negative janë të çaktivizuara",
"upvote": "Votë pozitive",
"downvote": "Votë negative",
"registration_closed": "Regjistrimi u mbyll",
"chat": "Chat",
"recent_comments": "Komentet më të reja",
"no_results": "S'ka rezultate.",
"setup": "Konfigurimi",
"setup_admin": "Emëro një administrator të faqes",
"nsfw": "NSFW",
"theme": "Pamja",
"lemmy_instance_setup": "Konfigurimi i një instance të Lemmy-it",
"community_ban": "Jeni dëbuar nga ky komunitet.",
"site_ban": "Jeni dëbuar nga kjo faqe",
"community_already_exists": "Komuniteti ekziston më.",
"community_moderator_already_exists": "Moderatori i komunitetit tashmë ekziston.",
"community_follower_already_exists": "Ndjekësi i komunitetit tashmë ekziston.",
"community_user_already_banned": "Anëtari i komunitetit tashmë është dëbuar.",
"site_already_exists": "Faqja tashmë ekziston.",
"user_already_exists": "Përdoruesi tashmë ekziston.",
"email_already_exists": "Email-i tashmë ekziston.",
"admin_already_created": "Kërkojmë ndjesë, por tashmë është një administrator.",
"all": "Gjithçka",
"mark_all_as_read": "shëno të gjitha si të lexuara",
"overview": "Shiko në përgjithësi",
"notifications_error": "Njoftimet në desktop nuk janë të mundshme në shfletuesin tuaj. Provoni Firefox ose Chrome.",
"unread_messages": "Mesazhet e palexuara",
"reset_password_mail_sent": "Një Email është dërguar për të ndryshuar fjalëkalimin tuaj.",
"private_message_disclaimer": "Paralajmërim: Mesazhet private në Lemmy nuk janë të siguruara. Ju lutem krijoni një account në <1>Riot.im</1> për të dërguar mesazhe të sigurta.",
"copy_suggested_title": "kopjo titullin e sugjeruar: {{title}}"
}