Fork of Hexbear for frontend PR development.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

267 lines
12 KiB

{
"post": "inlägg",
"remove_post": "Ta bort inlägg",
"no_posts": "Inga inlägg.",
"create_a_post": "Skriv ett inlägg",
"create_post": "Skapa inlägg",
"number_of_posts": "{{count}} inlägg",
"number_of_posts_plural": "{{count}} inlägg",
"posts": "Inlägg",
"related_posts": "Dessa inlägg kan höra samman",
"cross_posts": "Den här länken har även publicerats i:",
"cross_post": "tvärposta",
"comments": "Kommentarer",
"number_of_comments": "{{count}} kommentar",
"number_of_comments_plural": "{{count}} kommentarer",
"remove_comment": "Ta bort kommentar",
"communities": "Gemenskaper",
"users": "Användare",
"create_a_community": "Skapa en gemenskap",
"create_community": "Skapa gemenskap",
"remove_community": "Ta bort gemenskap",
"subscribed_to_communities": "Prenumererar på <1>gemenskaper</1>",
"trending_communities": "Populära <1>gemenskaper</1>",
"list_of_communities": "Lista över gemenskaper",
"number_of_communities": "{{count}} gemenskap",
"number_of_communities_plural": "{{count}} gemenskaper",
"community_reqs": "gemener, understreck och inga blanksteg.",
"edit": "redigera",
"reply": "svara",
"cancel": "Avbryt",
"preview": "Förhandsgranskning",
"upload_image": "ladda upp bild",
"formatting_help": "formateringshjälp",
"view_source": "visa källkod",
"unlock": "lås upp",
"lock": "lås",
"sticky": "fastnålad",
"unsticky": "inte fastnålad",
"link": "länk",
"mod": "moderator",
"mods": "moderatorer",
"moderates": "Modererar",
"settings": "Inställningar",
"remove_as_mod": "tag bort som moderator",
"appoint_as_mod": "lägg till som moderator",
"modlog": "Moderationslogg",
"admin": "administratör",
"admins": "administratörer",
"remove_as_admin": "tag bort som administratör",
"appoint_as_admin": "lägg till som administratör",
"remove": "ta bort",
"removed": "borttagen av moderator",
"locked": "låst",
"stickied": "fastnålad",
"reason": "Anledning",
"mark_as_read": "markera som läst",
"mark_as_unread": "markera som oläst",
"delete": "radera",
"deleted": "raderad av skapare",
"delete_account": "Ta bort konto",
"delete_account_confirm": "Varning: den här åtgärden kommer radera alla dina data permanent. Skriv in ditt lösenord för att bekräfta.",
"restore": "återställ",
"ban": "blockera",
"ban_from_site": "blockera från webbplats",
"unban": "ta bort blockering",
"unban_from_site": "ta bort blockering från webbplats",
"banned": "blockerad",
"save": "spara",
"unsave": "förkasta",
"create": "skapa",
"creator": "skapare",
"username": "Användarnamn",
"email_or_username": "E-postadress eller användarnamn",
"number_of_users": "{{count}} användare",
"number_of_users_plural": "{{count}} användare",
"number_of_subscribers": "{{count}} prenumerant",
"number_of_subscribers_plural": "{{count}} prenumeranter",
"number_of_points": "{{count}} poäng",
"number_of_points_plural": "{{count}} poäng",
"number_online": "{{count}} användare inloggad",
"number_online_plural": "{{count}} användare inloggade",
"name": "Namn",
"title": "Titel",
"category": "Kategori",
"subscribers": "Prenumeranter",
"both": "Båda",
"saved": "Sparade",
"unsubscribe": "Avsluta prenumeration",
"subscribe": "Prenumerera",
"subscribed": "Prenumererar",
"prev": "Föregående",
"next": "Nästa",
"sidebar": "Sidolist",
"sort_type": "Sortering",
"hot": "Hett",
"new": "Nytt",
"top_day": "Dagstoppen",
"week": "Veckotoppen",
"month": "Månadstoppen",
"year": "Årstoppen",
"all": "Totaltoppen",
"top": "Topp",
"api": "API",
"inbox": "Inkorg",
"inbox_for": "Inkorg tillhörande <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "markera alla som lästa",
"type": "Typ",
"unread": "Oläst",
"reply_sent": "Svar skickat",
"search": "Sök",
"overview": "Översikt",
"view": "Vy",
"logout": "Logga ut",
"login_sign_up": "Logga in eller skapa konto",
"login": "Logga in",
"sign_up": "Skapa konto",
"notifications_error": "Din webbläsare har inte stöd för skrivbordsaviseringar. Testa Firefox eller Chrome.",
"unread_messages": "Olästa meddelanden",
"password": "Lösenord",
"verify_password": "Bekräfta lösenord",
"email": "E-postadress",
"optional": "Valfritt",
"expires": "Går ut",
"url": "URL",
"body": "Text",
"copy_suggested_title": "kopiera föreslagen titel: {{title}}",
"community": "Gemenskap",
"expand_here": "Utvidga här",
"subscribe_to_communities": "Prenumerera på några <1>gemenskaper</1>.",
"chat": "Chatta",
"recent_comments": "Senaste kommentarer",
"no_results": "Inga resultat.",
"setup": "Installering",
"lemmy_instance_setup": "Installering av Lemmy-instans",
"setup_admin": "Skapa en administratör",
"your_site": "din webbplats",
"modified": "ändrades",
"nsfw": "Känsligt eller oförbehållsamt innehåll",
"show_nsfw": "Visa känsligt eller oförbehållsamt innehåll",
"theme": "Utseende",
"sponsors": "Sponsorer",
"sponsors_of_lemmy": "Lemmys sponsorer",
"sponsor_message": "Lemmy är en fri mjukvara med <1>öppen källkod</1>, vilket innebär att ingen reklam, vinstindrivning eller venture-kapital förekommer, någonsin. Dina donationer går direkt till att stöda utvecklingen av projektet. Stort tack till följande personer:",
"support_on_patreon": "Stöd på Patreon",
"general_sponsors": "Allmänna sponsorer är de som donerat mellan 10 och 39 dollar till Lemmy.",
"crypto": "Kryptovaluta",
"bitcoin": "Bitcoin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Kod",
"joined": "Gick med",
"by": "av",
"to": "till",
"transfer_community": "flytta gemenskap",
"transfer_site": "flytta webbplats",
"are_you_sure": "är du säker?",
"yes": "ja",
"no": "nej",
"powered_by": "Drivs av",
"landing": "Lemmy är en <1>länksamlare</1> och alternativ till reddit, ämnad att fungera i <2>Fediversumet</2>.<3></3>Lemmy kan drivas av vem som helst, har kommentarstrådar som uppdateras i realtid och är mycket liten (<4>ca 80 kB</4>). Federering med ActivityPub-nätverket är planerat. <5></5>Detta är en <6>väldigt tidig betaversion</6> och många funktioner saknas därför eller är trasiga.<7></7>Föreslå nya funktioner eller anmäl buggar <8>här</8>.<9></9>Skapad i <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12> och <13>Typescript</13>. <14></14> <15>Ett stort tack till våra bidragsgivare: </15> dessalines, Nutomic, asonix, zacanger, och iav.",
"not_logged_in": "Inte inloggad.",
"community_ban": "Du har blockerats från den här gemenskapen.",
"site_ban": "Du har blockerats från webbplatsen",
"couldnt_create_comment": "Kunde inte skapa kommentar.",
"couldnt_like_comment": "Kunde inte gilla kommentar.",
"couldnt_update_comment": "Kunde inte uppdatera kommentar.",
"couldnt_save_comment": "Kunde inte spara kommentar.",
"no_comment_edit_allowed": "Har inte behörighet att redigera kommentar.",
"no_post_edit_allowed": "Har inte behörighet att redigera inlägg.",
"no_community_edit_allowed": "Har inte behörighet att redigera gemenskap.",
"couldnt_find_community": "Kunde inte hitta gemenskap.",
"couldnt_update_community": "Kunde inte uppdatera gemenskap.",
"community_already_exists": "Gemenskapen finns redan.",
"community_moderator_already_exists": "Gemenskapsmoderatorn finns redan.",
"community_follower_already_exists": "Gemenskapsföljaren finns redan.",
"community_user_already_banned": "Gemenskapsanvändaren redan blockerad.",
"couldnt_create_post": "Kunde inte skapa inlägg.",
"couldnt_like_post": "Kunde inte gilla inlägg.",
"couldnt_find_post": "Kunde inte hitta inlägg.",
"couldnt_get_posts": "Kunde inte hämta inlägg",
"couldnt_update_post": "Kunde inte uppdatera inlägg",
"couldnt_save_post": "Kunde inte spara inlägg.",
"no_slurs": "Inga förolämpningar.",
"not_an_admin": "Inte en administratör.",
"site_already_exists": "Webbplatsen finns redan.",
"couldnt_update_site": "Kunde inte uppdatera webbplats.",
"couldnt_find_that_username_or_email": "Kunde inte hitta det användarnamnet eller e-postadressen.",
"password_incorrect": "Ogiltigt lösenord.",
"passwords_dont_match": "Lösenorden stämmer inte överens.",
"admin_already_created": "Beklagar, men det finns redan en administratör.",
"user_already_exists": "Användaren finns redan.",
"couldnt_update_user": "Kunde inte uppdatera användare.",
"system_err_login": "Systemfel. Försök att logga ut och sedan in igen.",
"invalid_login_credentials": "Ogiltiga inloggningsuppgifter.",
"invalid_community_name": "Ogiltigt namn.",
"click_to_delete_picture": "Klicka för att ta bort bild.",
"picture_deleted": "Bilden har raderats.",
"upload_avatar": "Ladda upp profilbild",
"enable_nsfw": "Aktivera NSFW",
"sorting_help": "sorteringshjälp",
"more": "mer",
"avatar": "Profilbild",
"cross_posted_to": "Tvärpostat till: ",
"send_secure_message": "Skicka säkert meddelande",
"send_message": "Skicka meddelande",
"message": "Meddelande",
"create_private_message": "Skriv privat meddelande",
"show_avatars": "Visa profilbilder",
"archive_link": "Arkivlänk",
"admin_settings": "Administratörsinställningar",
"site_config": "Webbplatsinställningar",
"old": "Gammalt",
"banned_users": "Blockerade användare",
"docs": "Dokumentation",
"post_title_too_long": "Inläggstiteln är för lång.",
"replies": "Svar",
"mentions": "Nämner",
"message_sent": "Meddelande skickat",
"messages": "Meddelanden",
"old_password": "Gammalt lösenord",
"reset_password_mail_sent": "Skicka e-post för att återställa ditt lösenord.",
"forgot_password": "Glömt lösenord",
"password_change": "Lösenordsbyte",
"new_password": "Nytt lösenord",
"no_email_setup": "Denna server har inte satt upp e-post korrekt.",
"matrix_user_id": "Matrix-användare",
"show_context": "Visa sammanhang",
"private_message_disclaimer": "Varning: Privata meddelanden på Lemmy är inte säkra. Vänligen skapa ett konto på <1>Riot.im</1> för att skicka säkra meddelanden.",
"send_notifications_to_email": "Skicka aviseringar till e-postadress",
"language": "Språk",
"browser_default": "Webbläsarens språk",
"downvotes_disabled": "Nedröstningar inaktiverade",
"enable_downvotes": "Aktivera nedröstningar",
"upvote": "Rösta upp",
"number_of_upvotes": "{{count}} uppröst",
"number_of_upvotes_plural": "{{count}} uppröster",
"downvote": "Rösta ned",
"number_of_downvotes": "{{count}} nedröst",
"number_of_downvotes_plural": "{{count}} nedröster",
"open_registration": "Öppen registrering",
"registration_closed": "Registrering stängd",
"support_on_liberapay": "Stöd på Liberapay",
"support_on_open_collective": "Stöd på OpenCollective",
"donate_to_lemmy": "Donera till Lemmy",
"donate": "Donera",
"silver_sponsors": "Silversponsor är de som donerat 40 dollar till Lemmy.",
"logged_in": "Inloggad.",
"site_saved": "Webbplats sparad.",
"couldnt_get_comments": "Kunde inte hämta kommentarer.",
"action": "Åtgärd",
"email_already_exists": "E-post finns redan.",
"couldnt_create_private_message": "Kunde inte skapa privat meddelande.",
"no_private_message_edit_allowed": "Inte tillåtet att redigera privata meddelanden.",
"couldnt_update_private_message": "Kunde inte uppdatera privat meddelande.",
"time": "Tidpunkt",
"emoji_picker": "Emoji-väljare",
"block_leaving": "Är du säker på att du vill lämna?",
"select_a_community": "Välj en gemenskap",
"from": "från",
"invalid_username": "Ogiltigt användarnamn.",
"cake_day_info": "Idag firar vi {{ creator_name }} med tårta!",
"must_login": "Du måste <1>logga in eller registrera dig</1> för att kommentera.",
"no_password_reset": "Du kommer inte kunna återställa ditt lösenord utan en e-postadress.",
"what_is": "Vad är",
"cake_day_title": "Tårtdag:",
"invalid_post_title": "Ogiltig inläggstitel"
}