Browse Source

make i18n compatible with weblate

unoptim
Felix 2 years ago
committed by Felix Ableitner
parent
commit
436ac085e2
 1. 237
    assets/translations/ca.json
 2. 208
    assets/translations/de.json
 3. 238
    assets/translations/en.json
 4. 175
    assets/translations/eo.json
 5. 240
    assets/translations/es.json
 6. 167
    assets/translations/fa.json
 7. 235
    assets/translations/fi.json
 8. 240
    assets/translations/fr.json
 9. 190
    assets/translations/it.json
 10. 232
    assets/translations/nl.json
 11. 239
    assets/translations/pt_br.json
 12. 168
    assets/translations/ru.json
 13. 193
    assets/translations/sv.json
 14. 162
    assets/translations/zh.json
 15. 1
    package.json
 16. 53
    src/i18next.ts
 17. 239
    src/translations/ca.ts
 18. 210
    src/translations/de.ts
 19. 240
    src/translations/en.ts
 20. 177
    src/translations/eo.ts
 21. 242
    src/translations/es.ts
 22. 169
    src/translations/fa.ts
 23. 236
    src/translations/fi.ts
 24. 242
    src/translations/fr.ts
 25. 192
    src/translations/it.ts
 26. 234
    src/translations/nl.ts
 27. 241
    src/translations/pt_br.ts
 28. 170
    src/translations/ru.ts
 29. 195
    src/translations/sv.ts
 30. 164
    src/translations/zh.ts

237
assets/translations/ca.json

@ -0,0 +1,237 @@
{
"post": "Publicar",
"remove_post": "Eliminar publicació",
"no_posts": "Sense publicacions.",
"create_a_post": "Crear una publicació",
"create_post": "Crear Publicació",
"number_of_posts": "{{count}} Publicacions",
"posts": "Publicacions",
"related_posts": "Aquestes publicacions podrien estar relacionades",
"cross_posts": "Aquest link també ha sigut publicat en:",
"cross_post": "cross-post",
"comments": "Comentaris",
"number_of_comments": "{{count}} Comentaris",
"remove_comment": "Eliminar Comentaris",
"communities": "Comunitats",
"users": "Usuaris",
"create_a_community": "Crear una comunitat",
"create_community": "Crear Comunitat",
"remove_community": "Eliminar Comunitat",
"subscribed_to_communities": "Subscrit a <1>comunitats</1>",
"trending_communities": "<1>Comunitats</1> en tendència",
"list_of_communities": "Llista de comunitats",
"number_of_communities": "{{count}} Comunitats",
"community_reqs": "minúscules, guió baix, i sense espais.",
"create_private_message": "Crear Missatge Privat",
"send_secure_message": "Enviar Missatge Segur",
"send_message": "Enviar Missatge",
"message": "Missatge",
"edit": "editar",
"reply": "respondre",
"cancel": "Cancelar",
"preview": "Previsualitzar",
"upload_image": "pujar imatge",
"avatar": "Avatar",
"upload_avatar": "Pujar Avatar",
"show_avatars": "Veure Avatares",
"formatting_help": "Ajuda de format",
"view_source": "veure font",
"unlock": "desbloquejar",
"lock": "bloquejar",
"sticky": "fijat",
"unsticky": "no fijat",
"link": "link",
"archive_link": "arxivar link",
"mod": "moderador",
"mods": "moderadores",
"moderates": "Modera",
"settings": "Configuració",
"remove_as_mod": "eliminar com moderador",
"appoint_as_mod": "designar com moderador",
"modlog": "Historial de moderació",
"admin": "administrador",
"admins": "administradors",
"remove_as_admin": "eliminar com administrador",
"appoint_as_admin": "designar com administrador",
"remove": "eliminar",
"removed": "eliminat",
"locked": "bloquejat",
"stickied": "fijat",
"reason": "Raó",
"mark_as_read": "marcar com llegit",
"mark_as_unread": "marcar com no llegit",
"delete": "eliminar",
"deleted": "eliminat",
"delete_account": "Eliminar Compte",
"delete_account_confirm":
"Avís: aquesta acció eliminarà permanentment la teva informació. Introdueix la teva contrasenya per a continuar",
"restore": "restaurar",
"ban": "expulsar",
"ban_from_site": "expulsar del lloc",
"unban": "admetre",
"unban_from_site": "admetre al lloc",
"banned": "expulsat",
"save": "guardar",
"unsave": "descartar",
"create": "crear",
"creator": "creador",
"username": "Nom d'Usuari",
"email_or_username": "Correu o Usuari",
"number_of_users": "{{count}} Usuaris",
"number_of_subscribers": "{{count}} Subscriptors",
"number_of_points": "{{count}} Punts",
"number_online": "{{count}} Usauris En Línia",
"name": "Nom",
"title": "Titol",
"category": "Categoria",
"subscribers": "Suscriptors",
"both": "Ambdos",
"saved": "Guardat",
"unsubscribe": "Desubscriure's",
"subscribe": "Subscriure's",
"subscribed": "Subscrit",
"prev": "Anterior",
"next": "Següent",
"sidebar": "Descripció de la comunitat",
"sort_type": "Tipus d'orden",
"hot": "Popular",
"new": "Nou",
"top_day": "El millor del dia",
"week": "Setmana",
"month": "Mes",
"year": "Any",
"all": "Tot",
"top": "Millor",
"api": "API",
"docs": "Docs",
"inbox": "Bústia d'entrada",
"inbox_for": "Bústia d'entrada per a <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "marcar tot com llegit",
"type": "Tipus",
"unread": "No llegit",
"replies": "Respostes",
"mentions": "Menciones",
"reply_sent": "Resposta enviada",
"message_sent": "Missatge enviado",
"search": "Buscar",
"overview": "Resum",
"view": "Vista",
"logout": "Tancar sessió",
"login_sign_up": "Iniciar sessió / Crear compte",
"login": "Iniciar sessió",
"sign_up": "Crear compte",
"notifications_error":
"Notificacions d'escriptori no disponibles al teu navegador. Prova amb Firefox o Chrome.",
"unread_messages": "Missatges no llegits",
"messages": "Missatges",
"password": "Contrasenya",
"verify_password": "Verificar Contrasenya",
"old_password": "Antiga Contrasenya",
"forgot_password": "oblidí la meva contrasenya",
"reset_password_mail_sent": "Enviar correu per a restablir la contrasenya.",
"password_change": "Canvi de Contrasenya",
"new_password": "Nueva Contrasenya",
"no_email_setup": "Aquest servidor no ha activat correctament el correu.",
"email": "Correu electrònic",
"matrix_user_id": "Usuari Matricial",
"private_message_disclaimer":
"Avís: Els missatges privats en Lemmy no són segurs. Sisplau creu un compte en <1>Riot.im</1> per a mensajeria segura.",
"send_notifications_to_email": "Enviar notificacions al correu",
"optional": "Opcional",
"expires": "Expira",
"language": "Llenguatge",
"browser_default": "Per defecte del navegador",
"downvotes_disabled": "Vots negatius deshabilitats",
"enable_downvotes": "Habilitar vots negatius",
"open_registration": "Obrir registre",
"registration_closed": "Registre tancat",
"enable_nsfw": "Habilitar NSFW",
"url": "URL",
"body": "Descripció",
"copy_suggested_title": "Copiar el títol sugerido: {{title}}",
"community": "Comunitat",
"expand_here": "Expandir ací",
"subscribe_to_communities": "Subscriure's a algunes <1>comunitats</1>.",
"chat": "Chat",
"recent_comments": "Comentaris recients",
"no_results": "Sense resultats.",
"setup": "Configurar",
"lemmy_instance_setup": "Configuració d'instancia de Lemmy",
"setup_admin": "Configurar administrador del Lloc",
"your_site": "el teu lloc",
"modified": "modificat",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "Mostrar contingut NSFW",
"theme": "Tema",
"sponsors": "Patrocinadors",
"sponsors_of_lemmy": "Patrocinadors de Lemmy",
"sponsor_message":
"Lemmy és programari lliure i de <1>codi obert</1>, la qual cosa significa que no tindrà publicitats, monetització, ni capitals emprenedors, mai. Les teves donacions secunden directament el desenvolupament a temps complet del projecte. Moltes gràcies a les següents persones:",
"support_on_patreon": "Suport a Patreon",
"donate_to_lemmy": "Donar a Lemmy",
"donate": "Donar",
"general_sponsors":
"Los Patrocinadores Generales son aquellos que señaron entre $10 y $39 a Lemmy.",
"crypto": "Crypto",
"bitcoin": "Bitcoin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Codi",
"joined": "Es va unir",
"by": "per",
"to": "a",
"from": "des de",
"transfer_community": "transferir comunitat",
"transfer_site": "transferir lloc",
"are_you_sure": "Ets segur?",
"yes": "sí",
"no": "no",
"powered_by": "Impulsat per",
"landing_0":
"Lemmy és un <1>agregador de links</1> / alternativa a reddit, amb la intenció de funcionar al <2>fedivers</2>.<3></3>És allotjable per un mateix (sense necessitat de grans companyies), té actualització en directe de cadenes de comentaris, i és petit (<4>~80kB</4>). Federar amb el sistema de xarxes ActivityPub forma part dels objectius del projecte. <5></5>Aquesta és una <6>versió beta molt prematura</6>, i actualment moltes de les característiques són trencades o falten. <7></7>Suggereix noves característiques o reporta errors <8>aquí</8>.<9></9>Fet amb <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.",
"not_logged_in": "No has iniciat sessió.",
"logged_in": "Has iniciat sessió.",
"community_ban": "Has sigut expulsat d'aquesta comunitat.",
"site_ban": "Has sigut expulsat d'aquest lloc.",
"couldnt_create_comment": "No s'ha pogut crear el comentari.",
"couldnt_like_comment": "No s'ha pogut donar m'agrada al comentari.",
"couldnt_update_comment": "No s'ha pogut actualitzar el comentari.",
"couldnt_save_comment": "No s'ha pogut guardar el comentari.",
"no_comment_edit_allowed": "No tens permisos per a editar el comentari.",
"no_post_edit_allowed": "No tens permisos per a editar la publicació.",
"no_community_edit_allowed": "No tens permisos per a editar la comunitat.",
"couldnt_find_community": "No s'ha pogut trobar la comunitat.",
"couldnt_update_community": "No s'ha pogut actualitzar la comunitat.",
"community_already_exists": "Aquesta comunitat ja existeix.",
"community_moderator_already_exists":
"Aquest moderador de la comunitat ja existeix.",
"community_follower_already_exists":
"Aquest seguidor de la comunitat ja existeix.",
"community_user_already_banned":
"Aquest usuari de la comunitat ja fou expulsat.",
"couldnt_create_post": "No s'ha pogut crear la publicació.",
"couldnt_like_post": "No s'ha pogut donar m'agrada a la publicació.",
"couldnt_find_post": "No s'ha pogut trobar la publicació.",
"couldnt_get_posts": "No s'han pogut obtindre les publicacions.",
"couldnt_update_post": "No s'ha pogut actualitzar la publicació.",
"couldnt_save_post": "No s'ha pogut guardar la publicació.",
"no_slurs": "Prohibit insultar.",
"not_an_admin": "No és un administrador.",
"site_already_exists": "El lloc ja existeix.",
"couldnt_update_site": "No s'ha pogut actualitzar el lloc.",
"couldnt_find_that_username_or_email":
"No s'ha pogut trobar aquest nom de usuari o correu electrònic.",
"password_incorrect": "Contrasenya incorrecta.",
"passwords_dont_match": "Les contrasenyes no coincideixen.",
"admin_already_created": "Ho sentim, ja hi ha un adminisitrador.",
"user_already_exists": "L'usuari ja existeix.",
"email_already_exists": "El correu ja és en ús.",
"couldnt_update_user": "No s'ha pogut actualitzar l'usuari.",
"system_err_login":
"Error del sistema. Intenti tancar sessió i ingressar de nou.",
"couldnt_create_private_message": "No s'ha pogut crear el missatge privat.",
"no_private_message_edit_allowed":
"Sense permisos per a editar el missatge privat.",
"couldnt_update_private_message":
"No s'ha pogut actualitzar el missatge privat."
}

208
assets/translations/de.json

@ -0,0 +1,208 @@
{
"post": "post",
"remove_post": "Beitrag löschen",
"no_posts": "Keine Beiträge.",
"create_a_post": "Einen Beitrag anlegen",
"create_post": "Beitrag anlegen",
"number_of_posts": "{{count}} Beiträge",
"posts": "Beiträge",
"related_posts": "Diese Beiträge könnten verwandt sein",
"cross_posts": "Dieser Link wurde auch veröffentlicht unter:",
"cross_post": "Crosspost",
"comments": "Kommentare",
"number_of_comments": "{{count}} Kommentare",
"remove_comment": "Kommentar löschen",
"communities": "Communities",
"users": "Benutzer",
"create_a_community": "Eine Gemeinschaft anlegen",
"create_community": "Gemeinschaft anlegen",
"remove_community": "Gemeinschaft entfernen",
"subscribed_to_communities": "Abonnierte <1>communities</1>",
"trending_communities": "Trending <1>communities</1>",
"list_of_communities": "Liste von communities",
"number_of_communities": "{{count}} Communities",
"community_reqs": "Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und keine Leerzeichen.",
"edit": "editieren",
"reply": "antworten",
"cancel": "Abbrechen",
"preview": "Vorschau",
"upload_image": "Bild hochladen",
"formatting_help": "Formatierungshilfe",
"view_source": "Quelle anzeigen",
"unlock": "entsperren",
"lock": "sperren",
"sticky": "haftend",
"unsticky": "nicht haftend",
"link": "link",
"archive_link": "Archiv-Link",
"mod": "Moderator",
"mods": "Moderatoren",
"moderates": "Moderiert",
"settings": "Einstellungen",
"remove_as_mod": "Als Moderator entfernen",
"appoint_as_mod": "Zum Moderator ernennen",
"modlog": "Modlog",
"admin": "Administrator",
"admins": "Administratoren",
"remove_as_admin": "Als Administrator entfernen",
"appoint_as_admin": "Zum Administrator ernennen",
"remove": "entfernen",
"removed": "entfernt",
"locked": "gesperrt",
"stickied": "angeheftet",
"reason": "Grund",
"mark_as_read": "als gelesen markieren",
"mark_as_unread": "als ungelesen markieren",
"delete": "löschen",
"deleted": "gelöscht",
"delete_account": "Konto löschen",
"delete_account_confirm":
"Achtung: Dadurch werden alle Ihre Daten dauerhaft gelöscht. Geben Sie zur Bestätigung Ihr Passwort ein.",
"restore": "wiederherstellen",
"ban": "bannen",
"ban_from_site": "Von der Seite bannen",
"unban": "entbannen",
"unban_from_site": "Von der Seite entbannen",
"banned": "gesperrt",
"save": "speichern",
"unsave": "nicht speichern",
"create": "anlegen",
"creator": "Ersteller",
"username": "Benutzername",
"email_or_username": "E-mail oder Username",
"number_of_users": "{{count}} Benutzer",
"number_of_subscribers": "{{count}} Abonnenten",
"number_of_points": "{{count}} Punkte",
"number_online": "{{count}} Benutzer online",
"name": "Name",
"title": "Titel",
"category": "Kategorie",
"subscribers": "Abonnenten",
"both": "Beide",
"saved": "Gespeichert",
"unsubscribe": "Abbestellen",
"subscribe": "Abonnieren",
"subscribed": "Abonniert",
"prev": "Zurück",
"next": "Weiter",
"sidebar": "Seitenleiste",
"sort_type": "Sortieren nach",
"hot": "Hot",
"new": "Neu",
"top_day": "Top täglich",
"week": "Woche",
"month": "Monat",
"year": "Jahr",
"all": "Alle",
"top": "Top",
"api": "API",
"inbox": "Posteingang",
"inbox_for": "Posteingang für <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "Alle als gelesen markieren",
"type": "Typ",
"unread": "Ungelesen",
"replies": "Antworten",
"mentions": "Erwähnung",
"reply_sent": "Antwort gesendet",
"search": "Suchen",
"overview": "Übersicht",
"view": "Ansicht",
"logout": "Ausloggen",
"login_sign_up": "Einloggen / Registrieren",
"notifications_error":
"Desktop-Benachrichtigungen sind in deinem browser nicht verfügbar. Versuche Firefox oder Chrome.",
"unread_messages": "Ungelesene Nachrichten",
"password": "Passwort",
"verify_password": "Passwort überprüfen",
"forgot_password": "Passwort vergessen",
"reset_password_mail_sent":
"Eine E-Mail wurde geschickt, um dein Passwort zurückzusetzen.",
"password_change": "Passwort geändert",
"new_password": "neues Passwort",
"no_email_setup": "Dieser Server hat E-Mails nicht korrekt eingerichtet.",
"login": "Einloggen",
"sign_up": "Registrieren",
"email": "E-Mail",
"optional": "optional",
"expires": "Ablaufdatum",
"language": "Sprache",
"browser_default": "Standard-Browser",
"url": "URL",
"body": "Text",
"copy_suggested_title": "Vorgeschlagenen Titel übernehmen: {{title}}",
"community": "Gemeinschaft",
"expand_here": "hier erweitern",
"subscribe_to_communities": "Abonniere ein paar <1>communities</1>.",
"chat": "Chat",
"recent_comments": "Neueste Kommentare",
"no_results": "Keine Ergebnisse.",
"setup": "Einrichten",
"lemmy_instance_setup": "Lemmy Instanz Einrichten",
"setup_admin": "Seiten Administrator konfigurieren",
"your_site": "deine Seite",
"modified": "verändert",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "NSFW-Inhalte anzeigen",
"theme": "Aussehen",
"sponsors": "Sponsoren",
"sponsors_of_lemmy": "Sponsoren von Lemmy",
"sponsor_message":
"Lemmy ist freie <1>Open-Source</1> Software, also ohne Werbung, Monetarisierung oder Venturekapital, Punkt. Deine Spenden gehen direkt an die Vollzeit Entwicklung des Projekts. Vielen Dank an die folgenden Personen:",
"support_on_patreon": "Auf Patreon unterstützen",
"support_on_liberapay": "Auf Liberapay unterstützen",
"general_sponsors":
"Allgemeine Sponsoren sind die, die zwischen $10 und $39 zu Lemmy beitragen.",
"crypto": "Kryptowährung",
"bitcoin": "Bitcoin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Code",
"joined": "beigetreten",
"by": "von",
"to": "bis",
"transfer_community": "Gemeinschaft übertragen",
"transfer_site": "Transferseite",
"are_you_sure": "Bist du sicher?",
"yes": "Ja",
"no": "Nein",
"powered_by": "Bereitgestellt durch",
"landing_0":
"Lemmy ist ein <1>Link-Aggregator</1> / Reddit Alternative im <2>Fediverse</2>.<3></3>Es ist selbst-hostbar, hat live-updates von Kommentar-threads und ist winzig (<4>~80kB</4>). Federation in das ActivityPub Netzwerk ist geplant. <5></5>Dies ist eine <6>sehr frühe Beta Version</6>, und viele Features funktionieren zurzeit nicht richtig oder fehlen. <7></7>Schlage neue Features vor oder melde Bugs <8>hier.</8><9></9>Gebaut mit <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.",
"not_logged_in": "Nicht eingeloggt.",
"community_ban": "Du wurdest von dieser Gemeinschaft gebannt.",
"site_ban": "Du wurdest von dieser Seite gebannt",
"couldnt_create_comment": "Konnte Kommentar nicht anlegen.",
"couldnt_like_comment": "Konnte nicht liken.",
"couldnt_update_comment": "Konnte Kommentar nicht aktualisieren.",
"couldnt_save_comment": "Konnte Kommentar nicht speichern.",
"no_comment_edit_allowed": "Keine Erlaubnis Kommentar zu editieren.",
"no_post_edit_allowed": "Keine Erlaubnis Beitrag zu editieren.",
"no_community_edit_allowed": "Keine Erlaubnis Gemeinschaft zu editieren.",
"couldnt_find_community": "Konnte Gemeinschaft nicht finden.",
"couldnt_update_community": "Konnte Gemeinschaft nicht aktualisieren.",
"community_already_exists": "Gemeinschaft existiert bereits.",
"community_moderator_already_exists":
"Gemeinschaft Moderator existiert bereits.",
"community_follower_already_exists":
"Gemeinschaft Follower existiert bereits.",
"community_user_already_banned": "Gemeinschaft Nutzer schon gebannt.",
"couldnt_create_post": "Konnte Beitrag nicht anlegen.",
"couldnt_like_post": "Konnte Beitrag nicht liken.",
"couldnt_find_post": "Konnte Beitrag nicht finden.",
"couldnt_get_posts": "Konnte Beiträge nicht holen.",
"couldnt_update_post": "Konnte Beitrag nicht aktualisieren.",
"couldnt_save_post": "Konnte Beitrag nicht speichern.",
"no_slurs": "Keine Beleidigungen.",
"not_an_admin": "Kein Administrator.",
"site_already_exists": "Seite existiert bereits.",
"couldnt_update_site": "Konnte Seite nicht aktualisieren.",
"couldnt_find_that_username_or_email":
"Konnte Username oder E-Mail nicht finden.",
"password_incorrect": "Passwort falsch.",
"passwords_dont_match": "Passwörter stimmen nicht überein.",
"admin_already_created": "Entschuldigung, es gibt schon einen Administrator.",
"user_already_exists": "Nutzer existiert bereits.",
"couldnt_update_user": "Konnte Nutzer nicht aktualisieren",
"system_err_login":
"Systemfehler. Versuche dich aus- und wieder einzuloggen."
}

238
assets/translations/en.json

@ -0,0 +1,238 @@
{
"post": "post",
"remove_post": "Remove Post",
"no_posts": "No Posts.",
"create_a_post": "Create a post",
"create_post": "Create Post",
"number_of_posts": "{{count}} Posts",
"posts": "Posts",
"related_posts": "These posts might be related",
"cross_posts": "This link has also been posted to:",
"cross_post": "cross-post",
"cross_posted_to": "cross-posted to: ",
"comments": "Comments",
"number_of_comments": "{{count}} Comments",
"remove_comment": "Remove Comment",
"communities": "Communities",
"users": "Users",
"create_a_community": "Create a community",
"create_community": "Create Community",
"remove_community": "Remove Community",
"subscribed_to_communities": "Subscribed to <1>communities</1>",
"trending_communities": "Trending <1>communities</1>",
"list_of_communities": "List of communities",
"number_of_communities": "{{count}} Communities",
"community_reqs": "lowercase, underscores, and no spaces.",
"create_private_message": "Create Private Message",
"send_secure_message": "Send Secure Message",
"send_message": "Send Message",
"message": "Message",
"edit": "edit",
"reply": "reply",
"cancel": "Cancel",
"preview": "Preview",
"upload_image": "upload image",
"avatar": "Avatar",
"upload_avatar": "Upload Avatar",
"show_avatars": "Show Avatars",
"formatting_help": "formatting help",
"view_source": "view source",
"unlock": "unlock",
"lock": "lock",
"sticky": "sticky",
"unsticky": "unsticky",
"link": "link",
"archive_link": "archive link",
"mod": "mod",
"mods": "mods",
"moderates": "Moderates",
"settings": "Settings",
"remove_as_mod": "remove as mod",
"appoint_as_mod": "appoint as mod",
"modlog": "Modlog",
"admin": "admin",
"admins": "admins",
"remove_as_admin": "remove as admin",
"appoint_as_admin": "appoint as admin",
"remove": "remove",
"removed": "removed",
"locked": "locked",
"stickied": "stickied",
"reason": "Reason",
"mark_as_read": "mark as read",
"mark_as_unread": "mark as unread",
"delete": "delete",
"deleted": "deleted",
"delete_account": "Delete Account",
"delete_account_confirm":
"Warning: this will permanently delete all your data. Enter your password to confirm.",
"restore": "restore",
"ban": "ban",
"ban_from_site": "ban from site",
"unban": "unban",
"unban_from_site": "unban from site",
"banned": "banned",
"save": "save",
"unsave": "unsave",
"create": "create",
"creator": "creator",
"username": "Username",
"email_or_username": "Email or Username",
"number_of_users": "{{count}} Users",
"number_of_subscribers": "{{count}} Subscribers",
"number_of_points": "{{count}} Points",
"number_online": "{{count}} Users Online",
"name": "Name",
"title": "Title",
"category": "Category",
"subscribers": "Subscribers",
"both": "Both",
"saved": "Saved",
"unsubscribe": "Unsubscribe",
"subscribe": "Subscribe",
"subscribed": "Subscribed",
"prev": "Prev",
"next": "Next",
"sidebar": "Sidebar",
"sort_type": "Sort type",
"hot": "Hot",
"new": "New",
"old": "Old",
"top_day": "Top day",
"week": "Week",
"month": "Month",
"year": "Year",
"all": "All",
"top": "Top",
"api": "API",
"docs": "Docs",
"inbox": "Inbox",
"inbox_for": "Inbox for <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "mark all as read",
"type": "Type",
"unread": "Unread",
"replies": "Replies",
"mentions": "Mentions",
"reply_sent": "Reply sent",
"message_sent": "Message sent",
"search": "Search",
"overview": "Overview",
"view": "View",
"logout": "Logout",
"login_sign_up": "Login / Sign up",
"login": "Login",
"sign_up": "Sign Up",
"notifications_error":
"Desktop notifications not available in your browser. Try Firefox or Chrome.",
"unread_messages": "Unread Messages",
"messages": "Messages",
"password": "Password",
"verify_password": "Verify Password",
"old_password": "Old Password",
"forgot_password": "forgot password",
"reset_password_mail_sent": "Sent an Email to reset your password.",
"password_change": "Password Change",
"new_password": "New Password",
"no_email_setup": "This server hasn't correctly set up email.",
"email": "Email",
"matrix_user_id": "Matrix User",
"private_message_disclaimer":
"Warning: Private messages in Lemmy are not secure. Please create an account on <1>Riot.im</1> for secure messaging.",
"send_notifications_to_email": "Send notifications to Email",
"optional": "Optional",
"expires": "Expires",
"language": "Language",
"browser_default": "Browser Default",
"downvotes_disabled": "Downvotes disabled",
"enable_downvotes": "Enable Downvotes",
"open_registration": "Open Registration",
"registration_closed": "Registration closed",
"enable_nsfw": "Enable NSFW",
"url": "URL",
"body": "Body",
"copy_suggested_title": "copy suggested title: {{title}}",
"community": "Community",
"expand_here": "Expand here",
"subscribe_to_communities": "Subscribe to some <1>communities</1>.",
"chat": "Chat",
"recent_comments": "Recent Comments",
"no_results": "No results.",
"setup": "Setup",
"lemmy_instance_setup": "Lemmy Instance Setup",
"setup_admin": "Set Up Site Administrator",
"your_site": "your site",
"modified": "modified",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "Show NSFW content",
"theme": "Theme",
"sponsors": "Sponsors",
"sponsors_of_lemmy": "Sponsors of Lemmy",
"sponsor_message":
"Lemmy is free, <1>open-source</1> software, meaning no advertising, monetizing, or venture capital, ever. Your donations directly support full-time development of the project. Thank you to the following people:",
"support_on_patreon": "Support on Patreon",
"support_on_liberapay": "Support on Liberapay",
"donate_to_lemmy": "Donate to Lemmy",
"donate": "Donate",
"general_sponsors":
"General Sponsors are those that pledged $10 to $39 to Lemmy.",
"crypto": "Crypto",
"bitcoin": "Bitcoin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Code",
"joined": "Joined",
"by": "by",
"to": "to",
"from": "from",
"transfer_community": "transfer community",
"transfer_site": "transfer site",
"are_you_sure": "are you sure?",
"yes": "yes",
"no": "no",
"powered_by": "Powered by",
"landing_0":
"Lemmy is a <1>link aggregator</1> / reddit alternative, intended to work in the <2>fediverse</2>.<3></3>It's self-hostable, has live-updating comment threads, and is tiny (<4>~80kB</4>). Federation into the ActivityPub network is on the roadmap. <5></5>This is a <6>very early beta version</6>, and a lot of features are currently broken or missing. <7></7>Suggest new features or report bugs <8>here.</8><9></9>Made with <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.",
"not_logged_in": "Not logged in.",
"logged_in": "Logged in.",
"community_ban": "You have been banned from this community.",
"site_ban": "You have been banned from the site",
"couldnt_create_comment": "Couldn't create comment.",
"couldnt_like_comment": "Couldn't like comment.",
"couldnt_update_comment": "Couldn't update comment.",
"couldnt_save_comment": "Couldn't save comment.",
"couldnt_get_comments": "Couldn't get comments.",
"no_comment_edit_allowed": "Not allowed to edit comment.",
"no_post_edit_allowed": "Not allowed to edit post.",
"no_community_edit_allowed": "Not allowed to edit community.",
"couldnt_find_community": "Couldn't find community.",
"couldnt_update_community": "Couldn't update Community.",
"community_already_exists": "Community already exists.",
"community_moderator_already_exists": "Community moderator already exists.",
"community_follower_already_exists": "Community follower already exists.",
"community_user_already_banned": "Community user already banned.",
"couldnt_create_post": "Couldn't create post.",
"post_title_too_long": "Post title too long.",
"couldnt_like_post": "Couldn't like post.",
"couldnt_find_post": "Couldn't find post.",
"couldnt_get_posts": "Couldn't get posts",
"couldnt_update_post": "Couldn't update post",
"couldnt_save_post": "Couldn't save post.",
"no_slurs": "No slurs.",
"not_an_admin": "Not an admin.",
"site_already_exists": "Site already exists.",
"couldnt_update_site": "Couldn't update site.",
"couldnt_find_that_username_or_email":
"Couldn't find that username or email.",
"password_incorrect": "Password incorrect.",
"passwords_dont_match": "Passwords do not match.",
"admin_already_created": "Sorry, there's already an admin.",
"user_already_exists": "User already exists.",
"email_already_exists": "Email already exists.",
"couldnt_update_user": "Couldn't update user.",
"system_err_login": "System error. Try logging out and back in.",
"couldnt_create_private_message": "Couldn't create private message.",
"no_private_message_edit_allowed": "Not allowed to edit private message.",
"couldnt_update_private_message": "Couldn't update private message.",
"time": "Time",
"action": "Action"
}

175
assets/translations/eo.json

@ -0,0 +1,175 @@
{
"post": "Poŝti",
"remove_post": "Fortiri Poŝton",
"no_posts": "Ne Poŝtoj.",
"create_a_post": "Verki Poŝton",
"create_post": "Verki Poŝton",
"number_of_posts": "{{count}} Poŝtoj",
"posts": "Poŝtoj",
"related_posts": "Tiuj poŝtoj eble rilatas",
"cross_posts": "Tiuj ligilo ankaŭ estas poŝtinta al:",
"cross_post": "laŭapoŝto",
"comments": "Komentoj",
"number_of_comments": "{{count}} Komentoj",
"remove_comment": "Fortiri Komentojn",
"communities": "Komunumoj",
"users": "Uzantoj",
"create_a_community": "Krei komunumon",
"create_community": "Krei Komunumon",
"remove_community": "Forigi Komunumon",
"subscribed_to_communities": "Abonita al <1>komunumoj</1>",
"trending_communities": "Furora <1>komunumoj</1>",
"list_of_communities": "Listo de komunumoj",
"community_reqs": "minusklaj leteroj, substrekoj, kaj ne spacetoj.",
"edit": "redakti",
"reply": "repliki",
"cancel": "nuligi",
"unlock": "malŝlosi",
"lock": "ŝlosi",
"link": "ligi",
"mod": "moderanto",
"mods": "moderantoj",
"moderates": "Moderigas",
"settings": "Agordoj",
"remove_as_mod": "forigi per moderanto",
"appoint_as_mod": "nomumi per moderanto",
"modlog": "Moderlogo",
"admin": "administranto",
"admins": "administrantoj",
"remove_as_admin": "forigi per administranto",
"appoint_as_admin": "nomumi per administranto",
"remove": "fortiri",
"removed": "fortirita",
"locked": "ŝlosita",
"reason": "Kialo",
"mark_as_read": "marki kiel legita",
"mark_as_unread": "marki kiel nelegita",
"delete": "forigi",
"deleted": "forigita",
"restore": "restaŭri",
"ban": "forbari",
"ban_from_site": "forbari de retejo",
"unban": "malforbari",
"unban_from_site": "malforbari de retejo",
"save": "konservi",
"unsave": "malkonservi",
"create": "krei",
"username": "Uzantnomo",
"email_or_username": "Retadreso aŭ Uzantnomo",
"number_of_users": "{{count}} Uzantoj",
"number_of_subscribers": "{{count}} Abonantoj",
"number_of_points": "{{count}} Voĉdonoj",
"name": "Nomo",
"title": "Titolo",
"category": "Kategorio",
"subscribers": "Abonantoj",
"both": "Ambaŭ",
"saved": "Konservita",
"unsubscribe": "Malaboni",
"subscribe": "Aboni",
"subscribed": "Abonita",
"prev": "Antaŭe",
"next": "Poste",
"sidebar": "Flankstango",
"sort_type": "Klasi per kia",
"hot": "Varmaj",
"new": "Novaj",
"top_day": "Supraj tagaj",
"week": "Semajno",
"month": "Monato",
"year": "Jaro",
"all": "Ĉiam",
"top": "Supraj",
"api": "API",
"inbox": "Ricevujo",
"inbox_for": "Ricevujo de <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "marki ĉiujn kiel legitaj",
"type": "Tipo",
"unread": "Nelegitaj",
"reply_sent": "Repliko sendis",
"search": "Serĉi",
"overview": "Resumo",
"view": "Rigardi",
"logout": "Elsaluti",
"login_sign_up": "Ensaluti / Registriĝi",
"login": "Ensaluti",
"sign_up": "Registriĝi",
"notifications_error":
"Labortablaj avizoj estas nehavebla en via retumilo. Provu Firefox-on aŭ Chrome-on.",
"unread_messages": "Nelegitaj Mesaĝoj",
"password": "Pasvorto",
"verify_password": "Konfirmu Vian Pasvorton",
"email": "Retadreso",
"optional": "Fakultativa",
"expires": "Finiĝos",
"url": "URL",
"body": "Ĉefparto",
"copy_suggested_title": "kopii la sugestiitan titolon: {{title}}",
"community": "Komunumo",
"expand_here": "Ekspansii ĉi tie",
"subscribe_to_communities": "Aboni al iuj <1>komunumoj</1>.",
"chat": "Babilo",
"recent_comments": "Freŝaj Komentoj",
"no_results": "Ne rezultoj.",
"setup": "Agordi",
"lemmy_instance_setup": "Agordi Instancon de Lemmy",
"setup_admin": "Agordi Retejan Administranton",
"your_site": "via retejo",
"modified": "modifita",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "Vidigi NSFW-an enhavon",
"sponsors": "Subtenantoj",
"sponsors_of_lemmy": "Subtenantoj de Lemmy",
"sponsor_message":
"Lemmy estas senpaga, <1>liberkoda</1> programaro. Tio signifas ne reklami, pagigi, aŭ riska kapitalo, ĉiam. Viaj donacoj rekte subtenas plentempan evoluon de la projekto. Dankon al tiuj homoj:",
"support_on_patreon": "Subteni per Patreon",
"general_sponsors":
"Ĝeneralaj Subtenantoj estas tiuj ke donacis inter $10 kaj $39 al Lemmy.",
"crypto": "Crypto",
"bitcoin": "Bitcoin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Kodo",
"joined": "Unuiĝis",
"by": "de",
"to": "al",
"transfer_community": "transdoni la komunumon",
"transfer_site": "transdoni la retejon",
"powered_by": "Konstruis per",
"landing_0":
"Lemmy estas <1>ligila agregatilo</1> / Reddit anstataŭo ke intenciĝas funkci en la <2>federacio-universo</2>.<3></3>ĝi estas mem-gastigebla, havas nuna-ĝisdatigajn komentarojn, kaj estas malgrandega (<4>~80kB</4>). Federacio en la ActivityPub-an reton estas planizita. <5></5>Estas <6>fruega beta versio</6>, kaj multaj trajtoj estas nune difektaj aŭ mankaj. <7></7>Sugestias novajn trajtojn aŭ raportas cimojn <8>ĉi tie.</8><9></9>Faris per <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.",
"not_logged_in": "Ne estas ensalutinta.",
"community_ban": "Vi estas forbarita de la komunumo.",
"site_ban": "Vi estas forbarita de la retejo",
"couldnt_create_comment": "Ne povis krei la komenton.",
"couldnt_like_comment": "Ne povis ŝati la komenton.",
"couldnt_update_comment": "Ne povis ĝisdatigi komenton.",
"couldnt_save_comment": "Ne povis konservi komenton.",
"no_comment_edit_allowed": "Ne rajtas redakti la komenton.",
"no_post_edit_allowed": "Ne rajtas redakti la poŝton.",
"no_community_edit_allowed": "Ne rajtas redakti la komunumon.",
"couldnt_find_community": "Ne povis trovi la komunumon.",
"couldnt_update_community": "Ne povis ĝisdatigi la komunumon.",
"community_already_exists": "Komunumo jam ekzistas.",
"community_moderator_already_exists": "Komunuma moderanto jam ekzistas.",
"community_follower_already_exists": "Komunuma sekvanto.",
"community_user_already_banned": "Komunuma uzanto jam estas forbarita.",
"couldnt_create_post": "Ne povis krei la poŝton.",
"couldnt_like_post": "Ne povis ŝati la poŝton.",
"couldnt_find_post": "Ne povis trovi la poŝton.",
"couldnt_get_posts": "Ne povis irpreni poŝtojn",
"couldnt_update_post": "Ne povis ĝisdatigi la poŝton",
"couldnt_save_post": "Ne povis konservi la poŝton.",
"no_slurs": "Ne bigotaj vortoj.",
"not_an_admin": "Ne estas administranto.",
"site_already_exists": "Retejo jam ekzistas.",
"couldnt_update_site": "Ne povis ĝisdatigi la retejon.",
"couldnt_find_that_username_or_email":
"Ne povis trovi tiun uzantnomon aŭ retadreson.",
"password_incorrect": "Pasvorto malĝustas.",
"passwords_dont_match": "Pasvortoj ne samas.",
"admin_already_created": "Pardonu, jam estas administranto.",
"user_already_exists": "Uzanto jam ekzistas.",
"couldnt_update_user": "Ne povis ĝisdatigi la uzanton.",
"system_err_login": "Sistema eraro. Provu elsaluti kaj ensaluti."
}

240
assets/translations/es.json

@ -0,0 +1,240 @@
{
"post": "Publicar",
"remove_post": "Eliminar publicación",
"no_posts": "Sin publicaciones.",
"create_a_post": "Crear una publicación",
"create_post": "Crear Publicación",
"number_of_posts": "{{count}} Publicaciones",
"posts": "Publicaciones",
"related_posts": "Estas publicaciones podrían estar relacionadas",
"cross_posts": "Este link también ha sido publicado en:",
"cross_post": "cross-post",
"comments": "Comentarios",
"number_of_comments": "{{count}} Comentarios",
"remove_comment": "Eliminar Comentarios",
"communities": "Comunidades",
"users": "Usuarios",
"create_a_community": "Crear una comunidad",
"create_community": "Crear Comunidad",
"remove_community": "Eliminar Comunidad",
"subscribed_to_communities": "Suscrito a <1>comunidades</1>",
"trending_communities": "<1>Comunidades</1> en tendencia",
"list_of_communities": "Lista de comunidades",
"number_of_communities": "{{count}} Comunidades",
"community_reqs": "minúsculas, guión bajo, y sin espacios.",
"create_private_message": "Crear Mensaje Privado",
"send_secure_message": "Enviar Mensaje Seguro",
"send_message": "Enviar Mensaje",
"message": "Mensaje",
"edit": "editar",
"reply": "responder",
"cancel": "Cancelar",
"preview": "Previsualizar",
"upload_image": "subir imagen",
"avatar": "Avatar",
"upload_avatar": "Subir Avatar",
"show_avatars": "Ver Avatares",
"formatting_help": "Ayuda de formato",
"view_source": "ver fuente",
"unlock": "desbloquear",
"lock": "bloquear",
"sticky": "fijado",
"unsticky": "no fijado",
"link": "link",
"archive_link": "archivar link",
"mod": "moderador",
"mods": "moderadores",
"moderates": "Modera",
"settings": "Configuración",
"remove_as_mod": "eliminar como moderador",
"appoint_as_mod": "designar como moderador",
"modlog": "Historial de moderación",
"admin": "administrador",
"admins": "administradores",
"remove_as_admin": "eliminar como administrador",
"appoint_as_admin": "designar como administrador",
"remove": "eliminar",
"removed": "eliminado",
"locked": "bloqueado",
"stickied": "fijado",
"reason": "Razón",
"mark_as_read": "marcar como leído",
"mark_as_unread": "marcar como no leído",
"delete": "eliminar",
"deleted": "eliminado",
"delete_account": "Eliminar Cuenta",
"delete_account_confirm":
"Aviso: esta acción eliminará permanentemente tu información. Introduce tu contraseña para continuar",
"restore": "restaurar",
"ban": "expulsar",
"ban_from_site": "expulsar del sitio",
"unban": "admitir",
"unban_from_site": "admitir en el sitio",
"banned": "expulsado",
"save": "guardar",
"unsave": "descartar",
"create": "crear",
"creator": "creador",
"username": "Nombre de Usuario",
"email_or_username": "Correo o Usuario",
"number_of_users": "{{count}} Usuarios",
"number_of_subscribers": "{{count}} Suscriptores",
"number_of_points": "{{count}} Puntos",
"number_online": "{{count}} Usuarios En Línea",
"name": "Nombre",
"title": "Titulo",
"category": "Categoría",
"subscribers": "Suscriptores",
"both": "Ambos",
"saved": "Guardado",
"unsubscribe": "Desuscribirse",
"subscribe": "Suscribirse",
"subscribed": "Suscrito",
"prev": "Anterior",
"next": "Siguiente",
"sidebar": "Descripción de la comunidad",
"sort_type": "Tipo de orden",
"hot": "Popular",
"new": "Nuevo",
"top_day": "Lo mejor del día",
"week": "Semana",
"month": "Mes",
"year": "Año",
"all": "Todo",
"top": "Mejor",
"api": "API",
"docs": "Docs",
"inbox": "Buzón de entrada",
"inbox_for": "Buzón de entrada para <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "marcar todo como leído",
"type": "Tipo",
"unread": "No leído",
"replies": "Respuestas",
"mentions": "Menciones",
"reply_sent": "Respuesta enviada",
"message_sent": "Mensaje enviado",
"search": "Buscar",
"overview": "Resumen",
"view": "Vista",
"logout": "Cerrar sesión",
"login_sign_up": "Iniciar sesión / Crear cuenta",
"login": "Iniciar sesión",
"sign_up": "Crear cuenta",
"notifications_error":
"Notificaciones de escritorio no disponibles en tu navegador. Prueba Firefox o Chrome.",
"unread_messages": "Mensajes no leídos",
"messages": "Mensajes",
"password": "Contraseña",
"verify_password": "Verificar contraseña",
"old_password": "Antigua Contraseña",
"forgot_password": "olvidé mi contraseña",
"reset_password_mail_sent": "Enviar correo para reestablecer la contraseña.",
"password_change": "Cambio de Contraseña",
"new_password": "Nueva Contraseña",
"no_email_setup": "Este servidor no ha activado correctamente el correo.",
"email": "Correo electrónico",
"matrix_user_id": "Usuario Matricial",
"private_message_disclaimer":
"Aviso: Los mensajes privados en Lemmy no son seguros. Por favor cree una cuenta en <1>Riot.im</1> para mensajeria segura.",
"send_notifications_to_email": "Enviar notificaciones al correo",
"optional": "Opcional",
"expires": "Expira",
"language": "Idioma",
"browser_default": "Por defecto del navegador",
"downvotes_disabled": "Votos negativos deshabilitados",
"enable_downvotes": "Habilitar votos negativos",
"open_registration": "Abrir registro",
"registration_closed": "Registro cerrado",
"enable_nsfw": "Habilitar NSFW",
"url": "URL",
"body": "Descripción",
"copy_suggested_title": "Copiar el título sugerido: {{title}}",
"community": "Comunidad",
"expand_here": "Expandir aquí",
"subscribe_to_communities": "Suscribirse a algunas <1>comunidades</1>.",
"chat": "Chat",
"recent_comments": "Comentarios recientes",
"no_results": "Sin resultados.",
"setup": "Configurar",
"lemmy_instance_setup": "Configuración de instancia de Lemmy",
"setup_admin": "Configurar administrador del Sitio",
"your_site": "tu sitio",
"modified": "modificado",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "Mostrar contenido NSFW",
"theme": "Tema",
"sponsors": "Patrocinadores",
"sponsors_of_lemmy": "Patrocinadores de Lemmy",
"sponsor_message":
"Lemmy es software libre y de <1>código abierto</1>, lo que significa que no tendrá publicidades, monetización, ni capitales emprendedores, nunca. Tus donaciones apoyan directamente el desarrollo a tiempo completo del proyecto. Muchas gracias a las siguientes personas:",
"support_on_patreon": "Apoyo en Patreon",
"support_on_liberapay": "Apoyo en Liberapay",
"donate_to_lemmy": "Donar a Lemmy",
"donate": "Donar",
"general_sponsors":
"Los Patrocinadores Generales son aquellos que señaron entre $10 y $39 a Lemmy.",
"crypto": "Crypto",
"bitcoin": "Bitcoin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Código",
"joined": "Se unió",
"by": "por",
"to": "a",
"from": "desde",
"transfer_community": "transferir comunidad",
"transfer_site": "transferir sitio",
"are_you_sure": "¿Estás seguro?",
"yes": "sí",
"no": "no",
"powered_by": "Impulsado por",
"landing_0":
"Lemmy es un <1>agregador de links</1> / alternativa a reddit, con la intención de funcionar en el <2>fediverso</2>.<3></3>Es alojable por uno mismo (sin necesidad de grandes compañías), tiene actualización en vivo de cadenas de comentarios, y es pequeño (<4>~80kB</4>). Federar con el sistema de redes ActivityPub forma parte de los objetivos del proyecto. <5></5>Esta es una <6>version beta muy prematura</6>, y actualmente muchas de las características están rotas o faltan. <7></7>Sugiere nuevas características o reporta errores <8>aquí</8>.<9></9>Hecho con <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.",
"not_logged_in": "No has iniciado sesión.",
"logged_in": "Has iniciado sesión.",
"community_ban": "Has sido expulsado de esta comunidad.",
"site_ban": "Has sido expulsado del sitio",
"couldnt_create_comment": "No se pudo crear el comentario.",
"couldnt_like_comment": "No se pudo dar me gusta al comentario.",
"couldnt_update_comment": "No se pudo actualizar el comentario.",
"couldnt_save_comment": "No se pudo guardar el comentario.",
"no_comment_edit_allowed": "No tiene permisos para editar el comentario.",
"no_post_edit_allowed": "No tiene permisos para editar la publicación.",
"no_community_edit_allowed": "No tiene permisos para editar la comunidad.",
"couldnt_find_community": "No se pudo encontrar la comunidad.",
"couldnt_update_community": "No se pudo actualizar la comunidad.",
"community_already_exists": "Esta comunidad ya existe.",
"community_moderator_already_exists":
"Este moderador de la comunidad ya existe.",
"community_follower_already_exists":
"Este seguidor de la comunidad ya existe.",
"community_user_already_banned":
"Este usuario de la comunidad ya fue expulsado.",
"couldnt_create_post": "No se pudo crear la publicación.",
"couldnt_like_post": "No se pudo gustar la publicación.",
"couldnt_find_post": "No se pudo encontrar la publicación.",
"couldnt_get_posts": "No se pudo obtener las publicaciones",
"couldnt_update_post": "No se pudo actualizar la publicación",
"couldnt_save_post": "No se pudo guardar la publicación.",
"no_slurs": "Prohibido insultar.",
"not_an_admin": "No es un administrador.",
"site_already_exists": "El sitio ya existe.",
"couldnt_update_site": "No se pudo actualizar el sitio.",
"couldnt_find_that_username_or_email":
"No se pudo encontrar ese nombre de usuario o correo electrónico.",
"password_incorrect": "Contraseña incorrecta.",
"passwords_dont_match": "Las contraseñas no coinciden.",
"admin_already_created": "Lo sentimos, ya hay un adminisitrador.",
"user_already_exists": "El usuario ya existe.",
"email_already_exists": "El correo ya está en uso.",
"couldnt_update_user": "No se pudo actualizar el usuario.",
"system_err_login":
"Error del sistema. Intente cerrar sesión e ingresar de nuevo.",
"couldnt_create_private_message": "No se pudo crear el mensaje privado.",
"no_private_message_edit_allowed":
"Sin permisos para editar el mensaje privado.",
"couldnt_update_private_message": "No se pudo actualizar el mensaje privado.",
"old": "Antiguo",
"time": "Tiempo",
"action": "Acción"
}

167
assets/translations/fa.json

@ -0,0 +1,167 @@
{
"post": "مطلب",
"remove_post": "حذف مطلب",
"no_posts": "بدون مطلب.",
"create_a_post": "ایجاد یک مطلب",
"create_post": "ایجاد مطلب",
"number_of_posts": "{{count}} مطلب",
"posts": "مطالب",
"related_posts": "این مطالب ممکن است مرتبط باشند",
"cross_posts": "این پیوند در اینجا هم منتشر شده:",
"comments": "نظرات",
"number_of_comments": "{{count}} نظر",
"remove_comment": "حذف نظر",
"communities": "جوامع",
"users": "کاربران",
"create_a_community": "ایجاد یک جامعه جدید",
"create_community": "ایجاد جامعه",
"remove_community": "حذف جامعه",
"list_of_communities": "فهرست جوامع",
"number_of_communities": "{{count}} جامعه",
"community_reqs": "حروف کوچک, زیرخط, و بدون فاصله.",
"edit": "ویرایش",
"reply": "پاسخ",
"cancel": "لغو",
"preview": "پیش‌نمایش",
"upload_image": "بارگذاری تصویر",
"avatar": "آواتار",
"upload_avatar": "بارگذاری آواتار",
"show_avatars": "نمایش آواتارها",
"formatting_help": "راهنمای قالب‌بندی",
"view_source": "نمایش منبع",
"unlock": "بازکردن قفل",
"lock": "قفل کردن",
"sticky": "چسبان",
"unsticky": "غیرچسبان",
"link": "پیوند",
"archive_link": "بایگاهی پیوند",
"settings": "تنظیمات",
"admin": "مدیر",
"admins": "مدیران",
"remove_as_admin": "حذف به عنوان مدیر",
"appoint_as_admin": "انتصاب به عنوان مدیر",
"remove": "حذف",
"removed": "حذف شد",
"locked": "قفل شد",
"reason": "دلیل",
"mark_as_read": "علامت‌گذاری به عنوان خوانده شده",
"mark_as_unread": "علامت‌گذاری به عنوان خوانده نشده",
"delete": "پاک کردن",
"deleted": "پاک شد",
"delete_account": "پاک کردن حساب",
"delete_account_confirm":
"هشدار: این کنش، تمام اطلاعات شما را برای همیشه پاک می‌کند. برای تایید، گذرواژه خود را وارد کنید.",
"restore": "بازگردانی",
"save": "ذخیره",
"unsave": "عدم ذخیره",
"create": "ایجاد",
"creator": "سازنده",
"username": "نام‌کاربری",
"email_or_username": "رایانامه یا نام‌کاربری",
"number_of_users": "{{count}} کاربر",
"number_of_points": "{{count}} امتیاز",
"number_online": "{{count}} کاربر برخط",
"name": "نام",
"title": "عنوان",
"category": "دسته‌بندی",
"prev": "پیش",
"next": "بعد",
"sidebar": "نوار کناری",
"sort_type": "نوع ترتیب",
"hot": "داغ",
"new": "تازه",
"top_day": "بهترین‌های روز",
"week": "هفته",
"month": "ماه",
"year": "سال",
"all": "همه",
"top": "بالاترین",
"mark_all_as_read": "علامت زدن همه به عنوان خوانده شده",
"type": "نوع",
"unread": "خوانده‌نشده",
"replies": "پاسخ‌ها",
"mentions": "اشاره‌ها",
"reply_sent": "پاسخ فرستاده شد",
"search": "جستجو",
"overview": "دید کلی",
"view": "نما",
"logout": "خروج",
"login_sign_up": "ورود / نام‌نویسی",
"login": "ورود",
"sign_up": "نام‌نویسی",
"unread_messages": "پیام‌های خوانده نشده",
"password": "گذرواژه",
"verify_password": "تایید گذرواژه",
"old_password": "پسورد پیشین",
"forgot_password": "گذرواژه را فراموش کرده‌ام",
"reset_password_mail_sent": "رایانامه‌ای برای بازنشانی گذرواژه فرستاده شد.",
"password_change": "تغییر گذرواژه",
"new_password": "گذرواژه جدید",
"email": "رایانامه",
"send_notifications_to_email": "فرستادن اعلانات به رایانامه",
"optional": "انتخابی",
"expires": "منقضی شود",
"language": "زبان",
"browser_default": "پیش‌فرض مرورگر",
"downvotes_disabled": "رای پایین غیرفعال است",
"enable_downvotes": "فعال‌سازی رای پایین",
"open_registration": "باز کردن نام‌نویسی",
"registration_closed": "نام‌نویسی بسته است",
"enable_nsfw": "فعال‌سازی NSFW",
"chat": "گپ",
"recent_comments": "نظرات اخیر",
"no_results": "بدون نتیجه.",
"setup": "نصب",
"lemmy_instance_setup": "نصب نمونهٔ لمی",
"setup_admin": "نصب مدیریت پایگاه",
"your_site": "پایگاه شما",
"modified": "تغییر یافت",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "نمایش محتوای NSFW",
"sponsors": "حامیان",
"sponsors_of_lemmy": "حامیان لمی",
"support_on_patreon": "حمایت روی Patreon",
"donate_to_lemmy": "اعطای اعانه به لمی",
"donate": "اعانه",
"crypto": "رمزارز",
"bitcoin": "بیت‌کوین",
"ethereum": "اتریوم",
"monero": "مونرو",
"code": "کد",
"transfer_community": "انتقال جامعه",
"transfer_site": "انتقال پایگاه",
"are_you_sure": "مطمئنید؟",
"yes": "بله",
"no": "خیر",
"powered_by": "نیرو گرفته از",
"not_logged_in": "وارد نشده‌اید.",
"community_ban": "فعالیت شما در این جامعه ممنوع شده است.",
"site_ban": "فعالیت شما در این پایگاه ممنوع شده است",
"couldnt_create_comment": "ناتوانی در ایجاد نظر.",
"couldnt_like_comment": "ناتوانی در پسنیدن نظر.",
"couldnt_update_comment": "ناتوانی در به‌روزرسانی نظر.",
"couldnt_save_comment": "ناتوانی در ذخیره نظر.",
"no_comment_edit_allowed": "مجاز به ویرایش نظر نیستید.",
"no_post_edit_allowed": "مجاز به ویرایش مطلب نیستید.",
"no_community_edit_allowed": "مجاز به ویرایش جامعه نیستید.",
"couldnt_find_community": "ناتوانی در یافتن جامعه.",
"couldnt_update_community": "ناتوانی در به‌روزرسانی جامعه.",
"community_already_exists": "این جامعه از قبل وجود داشته است.",
"couldnt_create_post": "ناتوانی در ایجاد مطلب.",
"couldnt_like_post": "ناتوانی در پسندیدن مطلب.",
"couldnt_find_post": "ناتوانی در یافتن مطلب.",
"couldnt_get_posts": "ناتوانی در دریافت مطالب",
"couldnt_update_post": "ناتوای در به‌روزرسانی مطلب",
"couldnt_save_post": "ناتوانی در ذخیره مطلب.",
"not_an_admin": "مدیر نیستید.",
"site_already_exists": "این پایگاه از قبل وجود داشته است.",
"couldnt_update_site": "ناتوانی در به‌روزرسانی پایگاه.",
"couldnt_find_that_username_or_email":
"ناتوانی در یافتن این نام کاربری یا رایانامه.",
"password_incorrect": "گذرواژه نادرست.",
"passwords_dont_match": "گذرواژه‌ها با هم منطبق نیستند.",
"user_already_exists": "این کاربر از قبل وجود دارد.",
"email_already_exists": "این رایانامه از قبل وجود دارد.",
"couldnt_update_user": "ناتوانی در به‌روزرسانی کاربر.",
"system_err_login": "خطای سامانه. سعی کنید خارج شده و دوباره وارد شوید."
}

235
assets/translations/fi.json

@ -0,0 +1,235 @@
{
"translation": {
"post": "viesti",
"remove_post": "Poista viesti",
"no_posts": "Ei viestjä.",
"create_a_post": "Luo viesti",
"create_post": "Luo viesti",
"number_of_posts": "{{count}} viestiä",
"posts": "Viestit",
"related_posts": "Nämä viestit voivat liittyä toisiinsa",
"cross_posts": "Tämä linkki on jaettu:",
"cross_post": "jaa ristiin",
"comments": "Kommentit",
"number_of_comments": "{{count}} kommenttia",
"remove_comment": "Poista kommentti",
"communities": "Yhteisöt",
"users": "Käyttäjät",
"create_a_community": "Luo yhteisö",
"create_community": "Luo yhteisö",
"remove_community": "Poista yhteisö",
"subscribed_to_communities": "Tilatut <1>yhteisöt</1>",
"trending_communities": "Nousevat <1>yhteisöt</1>",
"list_of_communities": "Lista yhteisöistä",
"number_of_communities": "{{count}} yhteisöä",
"community_reqs":
"pienillä kirjaimilla, alleviivauksella, eikä välilyöntejä.",
"create_private_message": "Luo yksityisviesti",
"send_secure_message": "Lähetä suojattu viesti",
"send_message": "Lähetä viesti",
"message": "Viesti",
"edit": "muokkaa",
"reply": "vastaa",
"cancel": "Peru",
"preview": "Esikatselu",
"upload_image": "lataa kuva",
"avatar": "avatar",
"upload_avatar": "Lähetä avatar",
"show_avatars": "Näytä avatarit",
"formatting_help": "apua muotoiluun",
"view_source": "näytä lähde",
"unlock": "avaa",
"lock": "lukitse",
"sticky": "kiinnitä",
"unsticky": "poista kiinnitys",
"link": "linkitä",
"archive_link": "arkistoi linkki",
"mod": "moderaattori",
"mods": "moderaattorit",
"moderates": "Moderoi",
"settings": "Asetukset",
"remove_as_mod": "Poista moderaattorina",
"appoint_as_mod": "Nimitä moderaattoriksi",
"modlog": "Moderoinnin loki",
"admin": "Ylläpitäjä",
"admins": "ylläpitäjät",
"remove_as_admin": "poista ylläpitäjänä",
"appoint_as_admin": "nimitä ylläpitäjäksi",
"remove": "poista",
"removed": "poistettu",
"locked": "lukittu",
"stickied": "kiinnitetty",
"reason": "Syy",
"mark_as_read": "merkitse luetuksi",
"mark_as_unread": "merkitse lukemattomaksi",
"delete": "poista",
"deleted": "deleted",
"delete_account": "Poista tili",
"delete_account_confirm":
"Varoitus: tämä poistaa pysyvästi kaiken datasi. Anna salasanasi varmistukseksi.",
"restore": "palauta",
"ban": "porttikielto",
"ban_from_site": "aseta porttikielto sivulle",
"unban": "poista porttikielto",
"unban_from_site": "poista porttikielto sivulta",
"banned": "asetettu porttikieltoon",
"save": "tallenna",
"unsave": "jätä tallentamatta",
"create": "luo",
"creator": "luoja",
"username": "Käyttäjänimi",
"email_or_username": "Sähköposti tai käyttäjätunnus",
"number_of_users": "{{count}} käyttäjää",
"number_of_subscribers": "{{count}} tilaajaa",
"number_of_points": "{{count}} pistettä",
"number_online": "{{count}} käyttäjää aktiivisena",
"name": "Nimi",
"title": "Kuvaus",
"category": "Luokka",
"subscribers": "Tilaajat",
"both": "Molemmat",
"saved": "Tallennettu",
"unsubscribe": "Poista tilaus",
"subscribe": "Tilaa",
"subscribed": "Tilattu",
"prev": "Edellinen",
"next": "Seuraava",
"sidebar": "Sivupalkki",
"sort_type": "Lajittele tyypin mukaan",
"hot": "Kuumat",
"new": "Uudet",
"top_day": "Päivän parhaimmat",
"week": "Viikko",
"month": "Kuukausi",
"year": "Vuosi",
"all": "Kaikki",
"top": "Parhaimmat",
"api": "API",
"docs": "Dokumentaatio",
"inbox": "Postilaatikko",
"inbox_for": "Postilaatikko käyttäjällä <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "aseta kaikki luetuiksi",
"type": "Tyyppi",
"unread": "Lukematon",
"replies": "Vastaukset",
"mentions": "Maininnat",
"reply_sent": "Vastaus lähetetty",
"message_sent": "Viesti lähetetty",
"search": "Etsi",
"overview": "Yleiskatsaus",
"view": "Katso",
"logout": "Kirjaudu ulos",
"login_sign_up": "Kirjaudu sisään / Rekisteröidy",
"login": "Kirjaudu sisään",
"sign_up": "Rekisteröidy",
"notifications_error":
"Työpöydän ilmoitukset eivät ole saatavilla selaimellesi. Yritä Firefoxia tai Chromea.",
"unread_messages": "Lukemattomat viestit",
"messages": "Viestit",
"password": "Salasana",
"verify_password": "Vahvista salasana",
"old_password": "Vanha salasana",
"forgot_password": "unohdin salasanani",
"reset_password_mail_sent": "Sähköposti lähetettiin salasanan nollaamiseksi.",
"password_change": "Salasanan muutos",
"new_password": "Uusi salasana",
"no_email_setup": "Tämä palvelin ei ole asettanut sähköpostia oikein.",
"email": "Sähköposti",
"matrix_user_id": " Matrix-käyttäjä",
"private_message_disclaimer":
"Varoitus: Yksityisviestit Lemmyssä eivät ole turvallisia. Luo tili <1>Riot.im</1> -palveluun turvallista viestintää varten.",
"send_notifications_to_email": "Lähetä ilmoitukset sähköpostiin",
"optional": "Valinnainen",
"expires": "Umpeutuu",
"language": "Kieli",
"browser_default": "Selaimen oletus",
"downvotes_disabled": "Alaäänet otettu pois päältä",
"enable_downvotes": "Salli alaäänet",
"open_registration": "Avaa rekisteröityminen",
"registration_closed": "Rekisteröityminen suljettu",
"enable_nsfw": "Salli NSFW",
"url": "URL",
"body": "Body",
"copy_suggested_title": "kopioi ehdotettu otsikko: {{title}}",
"community": "Yhteisö",
"expand_here": "Laajenna tässä",
"subscribe_to_communities": "Tilaa joitakin <1>yhteisöjä</1>.",
"chat": "Chat",
"recent_comments": "Viimeaikaiset kommentit",
"no_results": "Ei tuloksia.",
"setup": "Asetus",
"lemmy_instance_setup": "Lemmy-instanssin asetus",
"setup_admin": "Aseta sivuston ylläpitäjä",
"your_site": "sivustosi",
"modified": "muokattu",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "Näytä NSFW-sisältö",
"theme": "Teema",
"sponsors": "Sponsorit",
"sponsors_of_lemmy": "Lemmy-sponsorit",
"sponsor_message":
"Lemmy on vapaa, <1>avoimen lähdekoodin</1> -ohjelmisto, eli mainontaa, rahantekemistä, tai pääomasijoitusta täällä ei tule ikinä olemaan. Lahjoituksesi tukevat suoraan projektin täysipäiväistä kehitystä. Kiitokset seuraaville ihmisille:",
"support_on_patreon": "Tue Patreonissa",
"donate_to_lemmy": "Lahjoita Lemmylle",
"donate": "Lahjoita",
"general_sponsors":
"Yleisiä sponsoreja ovat he, jotka lupaavat 10-39 dollaria Lemmylle.",
"crypto": "Crypto",
"bitcoin": "Bitcoin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Code",
"joined": "Liittyi",
"by": "käyttäjältä",
"to": "yhteisössä",
"from": "paikasta",
"transfer_community": "siirron yhteisö",
"transfer_site": "siirron määrä",
"are_you_sure": "oletko varma?",
"yes": "kyllä",
"no": "ei",
"powered_by": "Vauhdittajana",
"landing_0":
"Lemmy on <1>linkinkerääjä</1> / Reddit-vaihtoehto, tarkoitettu toimimaan <2>fediversessä</2>.<3></3>Sitä voi isännöidä itse, siinä on tosiaikaisesti päivittyvät kommenttiketjut, ja se on pieni (<4>~80 kilotavua</4>). Federointi ActivityPub-verkkoon on suunnittelun alla. <5></5>Tämä on <6>hyvin varhainen betaversio</6>, ja monet ominaisuudet ovat toistaiseksi rikki tai poissa. <7></7>Ehdota uusia ominaisuuksia tai raportoi bugeja <8>tänne.</8><9></9>Tehty teknologioilla <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.",
"not_logged_in": "Ei kirjautunut sisään.",
"logged_in": "Kirjautunut sisään.",
"community_ban": "Sinulle on asetettu porttikielto tähän yhteisöön.",
"site_ban": "Sinut on asetettu porttikieltoon tältä sivustolta",
"couldnt_create_comment": "Kommenttia ei pystytty luomaan.",
"couldnt_like_comment": "Kommentista ei voitu tykätä.",
"couldnt_update_comment": "Kommenttia ei voitu päivittää.",
"couldnt_save_comment": "Kommenttia ei voitu tallentaa.",
"no_comment_edit_allowed": "Et ole sallittu muokkaamaan kommenttia.",
"no_post_edit_allowed": "Et ole sallittu muokkaamaan viestiä.",
"no_community_edit_allowed": "Et ole sallittu muokkaamaan yhteisöä.",
"couldnt_find_community": "Yhteisöä ei voitu löytää.",
"couldnt_update_community": "Yhteisöä ei voitu päivittää.",
"community_already_exists": "Yhteisö on jo olemassa.",
"community_moderator_already_exists": "Yhteisön moderaattori on jo olemassa.",
"community_follower_already_exists": "Yhteisön seuraaja on jo olemassa.",
"community_user_already_banned": "Yhteisön käyttäjä on jo porttikiellossa.",
"couldnt_create_post": "Ei voitu luoda viestiä.",
"couldnt_like_post": "Viestistä ei voitu tykätä.",
"couldnt_find_post": "Viestiä ei löytynyt.",
"couldnt_get_posts": "Viestejä ei saatu",
"couldnt_update_post": "Viestiä ei voitu päivittää",
"couldnt_save_post": "Viestiä ei voitu tallentaa.",
"no_slurs": "Ei loukkauksia.",
"not_an_admin": "Ei ole ylläpitäjä.",
"site_already_exists": "Sivusto on jo olemassa.",
"couldnt_update_site": "Sivustoa ei voitu päivittää.",
"couldnt_find_that_username_or_email":
"Käyttäjänimeä tai sähköpostia ei onnistuttu löytämään.",
"password_incorrect": "Salasana on väärin.",
"passwords_dont_match": "Salasanat eivät täsmää.",
"admin_already_created": "Anteeksi, mutta täällä on jo ylläpitäjä.",
"user_already_exists": "Käyttäjä on jo olemassa.",
"email_already_exists": "Sähköposti on jo olemassa.",
"couldnt_update_user": "Käyttäjää ei voitu päivittää.",
"system_err_login":
"Järjestelmävirhe. Yritä kirjautua ulos ja kirjautua uudestaan sisään.",
"couldnt_create_private_message": "Yksityisviestiä ei voitu luoda.",
"no_private_message_edit_allowed":
"Et ole sallittu muokkaamaan yksityisviestiä.",
"couldnt_update_private_message": "Yksityisviestiä ei voitu päivittää."
}

240
assets/translations/fr.json

@ -0,0 +1,240 @@
{
"post": "publication",
"remove_post": "Supprimer la publication",
"no_posts": "Pas de publications.",
"create_a_post": "Créer une publication",
"create_post": "Créer la publication",
"number_of_posts": "{{count}} Publications",
"posts": "Publications",
"related_posts": "Ces sujets peuvent être corrélés",
"cross_posts": "Ce sujet a également été posté sur :",
"cross_post": "publication croisée",
"cross_posted_to": "publication croisée à",
"comments": "Commentaires",
"number_of_comments": "{{count}} Commentaires",
"remove_comment": "Supprimer le commentaire",
"communities": "Communautés",
"users": "Utilisateurs",
"create_a_community": "Créer une communauté",
"create_community": "Créer la communauté",
"remove_community": "Supprimer la Communauté",
"subscribed_to_communities": "Abonné à ces <1>communautés</1>",
"trending_communities": "<1>Communautés</1> appréciées",
"list_of_communities": "Liste des communautés",
"number_of_communities": "{{count}} communautés",
"community_reqs": "en minuscule, sans espace et avec tiret du bas.",
"create_private_message": "Créer un message privé",
"send_secure_message": "Envoyer le message sécurisé",
"send_message": "Enovyer le message",
"message": "Message",
"edit": "éditer",
"reply": "répondre",
"cancel": "Annuler",
"preview": "prévisualiser",
"upload_image": "envoyer une image",
"avatar": "Avatar",
"upload_avatar": "Télécharger une avatar",
"show_avatars": "Afficher les avatars",
"formatting_help": "aide au formattage",
"view_source": "voir la source",
"unlock": "débloquer",
"lock": "bloquer",
"sticky": "épingler",
"unsticky": "décrocher",
"link": "lien",
"archive_link": "archiver le lien",
"mod": "modérateur",
"mods": "modérateurs",
"moderates": "Modérer",
"settings": "Paramètres",
"remove_as_mod": "Supprimer comme modérateur",
"appoint_as_mod": "Nommer comme modérateur",
"modlog": "Historique de modération",
"admin": "admin",
"admins": "admins",
"remove_as_admin": "Supprimer comme admin",
"appoint_as_admin": "Nommer comme admin",
"remove": "retirer",
"removed": "retiré",
"locked": "bloqué",
"stickied": "épinglé",
"reason": "Raison",
"mark_as_read": "marquer comme lu",
"mark_as_unread": "marquer comme non-lu",
"delete": "supprimer",
"deleted": "supprimé",
"delete_account": "Supprimer le compte",
"delete_account_confirm":
"Attention: cette action supprime toutes vos données de façons permanente ! Entrez votre mot de passe pour confirmer.",
"restore": "restaurer",
"ban": "bannir",
"ban_from_site": "bannir du site",
"unban": "pardon",
"unban_from_site": "faire revenir sur le site",
"banned": "banni",