You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

267 lines
12 KiB

 1. {
 2. "post": "inlägg",
 3. "remove_post": "Ta bort inlägg",
 4. "no_posts": "Inga inlägg.",
 5. "create_a_post": "Skriv ett inlägg",
 6. "create_post": "Skapa inlägg",
 7. "number_of_posts": "{{count}} inlägg",
 8. "number_of_posts_plural": "{{count}} inlägg",
 9. "posts": "Inlägg",
 10. "related_posts": "Dessa inlägg kan höra samman",
 11. "cross_posts": "Den här länken har även publicerats i:",
 12. "cross_post": "tvärposta",
 13. "comments": "Kommentarer",
 14. "number_of_comments": "{{count}} kommentar",
 15. "number_of_comments_plural": "{{count}} kommentarer",
 16. "remove_comment": "Ta bort kommentar",
 17. "communities": "Gemenskaper",
 18. "users": "Användare",
 19. "create_a_community": "Skapa en gemenskap",
 20. "create_community": "Skapa gemenskap",
 21. "remove_community": "Ta bort gemenskap",
 22. "subscribed_to_communities": "Prenumererar på <1>gemenskaper</1>",
 23. "trending_communities": "Populära <1>gemenskaper</1>",
 24. "list_of_communities": "Lista över gemenskaper",
 25. "number_of_communities": "{{count}} gemenskap",
 26. "number_of_communities_plural": "{{count}} gemenskaper",
 27. "community_reqs": "gemener, understreck och inga blanksteg.",
 28. "edit": "redigera",
 29. "reply": "svara",
 30. "cancel": "Avbryt",
 31. "preview": "Förhandsgranskning",
 32. "upload_image": "ladda upp bild",
 33. "formatting_help": "formateringshjälp",
 34. "view_source": "visa källkod",
 35. "unlock": "lås upp",
 36. "lock": "lås",
 37. "sticky": "fastnålad",
 38. "unsticky": "inte fastnålad",
 39. "link": "länk",
 40. "mod": "moderator",
 41. "mods": "moderatorer",
 42. "moderates": "Modererar",
 43. "settings": "Inställningar",
 44. "remove_as_mod": "tag bort som moderator",
 45. "appoint_as_mod": "lägg till som moderator",
 46. "modlog": "Moderationslogg",
 47. "admin": "administratör",
 48. "admins": "administratörer",
 49. "remove_as_admin": "tag bort som administratör",
 50. "appoint_as_admin": "lägg till som administratör",
 51. "remove": "ta bort",
 52. "removed": "borttagen av moderator",
 53. "locked": "låst",
 54. "stickied": "fastnålad",
 55. "reason": "Anledning",
 56. "mark_as_read": "markera som läst",
 57. "mark_as_unread": "markera som oläst",
 58. "delete": "radera",
 59. "deleted": "raderad av skapare",
 60. "delete_account": "Ta bort konto",
 61. "delete_account_confirm": "Varning: den här åtgärden kommer radera alla dina data permanent. Skriv in ditt lösenord för att bekräfta.",
 62. "restore": "återställ",
 63. "ban": "blockera",
 64. "ban_from_site": "blockera från webbplats",
 65. "unban": "ta bort blockering",
 66. "unban_from_site": "ta bort blockering från webbplats",
 67. "banned": "blockerad",
 68. "save": "spara",
 69. "unsave": "förkasta",
 70. "create": "skapa",
 71. "creator": "skapare",
 72. "username": "Användarnamn",
 73. "email_or_username": "E-postadress eller användarnamn",
 74. "number_of_users": "{{count}} användare",
 75. "number_of_users_plural": "{{count}} användare",
 76. "number_of_subscribers": "{{count}} prenumerant",
 77. "number_of_subscribers_plural": "{{count}} prenumeranter",
 78. "number_of_points": "{{count}} poäng",
 79. "number_of_points_plural": "{{count}} poäng",
 80. "number_online": "{{count}} användare inloggad",
 81. "number_online_plural": "{{count}} användare inloggade",
 82. "name": "Namn",
 83. "title": "Titel",
 84. "category": "Kategori",
 85. "subscribers": "Prenumeranter",
 86. "both": "Båda",
 87. "saved": "Sparade",
 88. "unsubscribe": "Avsluta prenumeration",
 89. "subscribe": "Prenumerera",
 90. "subscribed": "Prenumererar",
 91. "prev": "Föregående",
 92. "next": "Nästa",
 93. "sidebar": "Sidolist",
 94. "sort_type": "Sortering",
 95. "hot": "Hett",
 96. "new": "Nytt",
 97. "top_day": "Dagstoppen",
 98. "week": "Veckotoppen",
 99. "month": "Månadstoppen",
 100. "year": "Årstoppen",
 101. "all": "Totaltoppen",
 102. "top": "Topp",
 103. "api": "API",
 104. "inbox": "Inkorg",
 105. "inbox_for": "Inkorg tillhörande <1>{{user}}</1>",
 106. "mark_all_as_read": "markera alla som lästa",
 107. "type": "Typ",
 108. "unread": "Oläst",
 109. "reply_sent": "Svar skickat",
 110. "search": "Sök",
 111. "overview": "Översikt",
 112. "view": "Vy",
 113. "logout": "Logga ut",
 114. "login_sign_up": "Logga in eller skapa konto",
 115. "login": "Logga in",
 116. "sign_up": "Skapa konto",
 117. "notifications_error": "Din webbläsare har inte stöd för skrivbordsaviseringar. Testa Firefox eller Chrome.",
 118. "unread_messages": "Olästa meddelanden",
 119. "password": "Lösenord",
 120. "verify_password": "Bekräfta lösenord",
 121. "email": "E-postadress",
 122. "optional": "Valfritt",
 123. "expires": "Går ut",
 124. "url": "URL",
 125. "body": "Text",
 126. "copy_suggested_title": "kopiera föreslagen titel: {{title}}",
 127. "community": "Gemenskap",
 128. "expand_here": "Utvidga här",
 129. "subscribe_to_communities": "Prenumerera på några <1>gemenskaper</1>.",
 130. "chat": "Chatta",
 131. "recent_comments": "Senaste kommentarer",
 132. "no_results": "Inga resultat.",
 133. "setup": "Installering",
 134. "lemmy_instance_setup": "Installering av Lemmy-instans",
 135. "setup_admin": "Skapa en administratör",
 136. "your_site": "din webbplats",
 137. "modified": "ändrades",
 138. "nsfw": "Känsligt eller oförbehållsamt innehåll",
 139. "show_nsfw": "Visa känsligt eller oförbehållsamt innehåll",
 140. "theme": "Utseende",
 141. "sponsors": "Sponsorer",
 142. "sponsors_of_lemmy": "Lemmys sponsorer",
 143. "sponsor_message": "Lemmy är en fri mjukvara med <1>öppen källkod</1>, vilket innebär att ingen reklam, vinstindrivning eller venture-kapital förekommer, någonsin. Dina donationer går direkt till att stöda utvecklingen av projektet. Stort tack till följande personer:",
 144. "support_on_patreon": "Stöd på Patreon",
 145. "general_sponsors": "Allmänna sponsorer är de som donerat mellan 10 och 39 dollar till Lemmy.",
 146. "crypto": "Kryptovaluta",
 147. "bitcoin": "Bitcoin",
 148. "ethereum": "Ethereum",
 149. "monero": "Monero",
 150. "code": "Kod",
 151. "joined": "Gick med",
 152. "by": "av",
 153. "to": "till",
 154. "transfer_community": "flytta gemenskap",
 155. "transfer_site": "flytta webbplats",
 156. "are_you_sure": "är du säker?",
 157. "yes": "ja",
 158. "no": "nej",
 159. "powered_by": "Drivs av",
 160. "landing": "Lemmy är en <1>länksamlare</1> och alternativ till reddit, ämnad att fungera i <2>Fediversumet</2>.<3></3>Lemmy kan drivas av vem som helst, har kommentarstrådar som uppdateras i realtid och är mycket liten (<4>ca 80 kB</4>). Federering med ActivityPub-nätverket är planerat. <5></5>Detta är en <6>väldigt tidig betaversion</6> och många funktioner saknas därför eller är trasiga.<7></7>Föreslå nya funktioner eller anmäl buggar <8>här</8>.<9></9>Skapad i <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12> och <13>Typescript</13>. <14></14> <15>Ett stort tack till våra bidragsgivare: </15> dessalines, Nutomic, asonix, zacanger, och iav.",
 161. "not_logged_in": "Inte inloggad.",
 162. "community_ban": "Du har blockerats från den här gemenskapen.",
 163. "site_ban": "Du har blockerats från webbplatsen",
 164. "couldnt_create_comment": "Kunde inte skapa kommentar.",
 165. "couldnt_like_comment": "Kunde inte gilla kommentar.",
 166. "couldnt_update_comment": "Kunde inte uppdatera kommentar.",
 167. "couldnt_save_comment": "Kunde inte spara kommentar.",
 168. "no_comment_edit_allowed": "Har inte behörighet att redigera kommentar.",
 169. "no_post_edit_allowed": "Har inte behörighet att redigera inlägg.",
 170. "no_community_edit_allowed": "Har inte behörighet att redigera gemenskap.",
 171. "couldnt_find_community": "Kunde inte hitta gemenskap.",
 172. "couldnt_update_community": "Kunde inte uppdatera gemenskap.",
 173. "community_already_exists": "Gemenskapen finns redan.",
 174. "community_moderator_already_exists": "Gemenskapsmoderatorn finns redan.",
 175. "community_follower_already_exists": "Gemenskapsföljaren finns redan.",
 176. "community_user_already_banned": "Gemenskapsanvändaren redan blockerad.",
 177. "couldnt_create_post": "Kunde inte skapa inlägg.",
 178. "couldnt_like_post": "Kunde inte gilla inlägg.",
 179. "couldnt_find_post": "Kunde inte hitta inlägg.",
 180. "couldnt_get_posts": "Kunde inte hämta inlägg",
 181. "couldnt_update_post": "Kunde inte uppdatera inlägg",
 182. "couldnt_save_post": "Kunde inte spara inlägg.",
 183. "no_slurs": "Inga förolämpningar.",
 184. "not_an_admin": "Inte en administratör.",
 185. "site_already_exists": "Webbplatsen finns redan.",
 186. "couldnt_update_site": "Kunde inte uppdatera webbplats.",
 187. "couldnt_find_that_username_or_email": "Kunde inte hitta det användarnamnet eller e-postadressen.",
 188. "password_incorrect": "Ogiltigt lösenord.",
 189. "passwords_dont_match": "Lösenorden stämmer inte överens.",
 190. "admin_already_created": "Beklagar, men det finns redan en administratör.",
 191. "user_already_exists": "Användaren finns redan.",
 192. "couldnt_update_user": "Kunde inte uppdatera användare.",
 193. "system_err_login": "Systemfel. Försök att logga ut och sedan in igen.",
 194. "invalid_login_credentials": "Ogiltiga inloggningsuppgifter.",
 195. "invalid_community_name": "Ogiltigt namn.",
 196. "click_to_delete_picture": "Klicka för att ta bort bild.",
 197. "picture_deleted": "Bilden har raderats.",
 198. "upload_avatar": "Ladda upp profilbild",
 199. "enable_nsfw": "Aktivera NSFW",
 200. "sorting_help": "sorteringshjälp",
 201. "more": "mer",
 202. "avatar": "Profilbild",
 203. "cross_posted_to": "Tvärpostat till: ",
 204. "send_secure_message": "Skicka säkert meddelande",
 205. "send_message": "Skicka meddelande",
 206. "message": "Meddelande",
 207. "create_private_message": "Skriv privat meddelande",
 208. "show_avatars": "Visa profilbilder",
 209. "archive_link": "Arkivlänk",
 210. "admin_settings": "Administratörsinställningar",
 211. "site_config": "Webbplatsinställningar",
 212. "old": "Gammalt",
 213. "banned_users": "Blockerade användare",
 214. "docs": "Dokumentation",
 215. "post_title_too_long": "Inläggstiteln är för lång.",
 216. "replies": "Svar",
 217. "mentions": "Nämner",
 218. "message_sent": "Meddelande skickat",
 219. "messages": "Meddelanden",
 220. "old_password": "Gammalt lösenord",
 221. "reset_password_mail_sent": "Skicka e-post för att återställa ditt lösenord.",
 222. "forgot_password": "Glömt lösenord",
 223. "password_change": "Lösenordsbyte",
 224. "new_password": "Nytt lösenord",
 225. "no_email_setup": "Denna server har inte satt upp e-post korrekt.",
 226. "matrix_user_id": "Matrix-användare",
 227. "show_context": "Visa sammanhang",
 228. "private_message_disclaimer": "Varning: Privata meddelanden på Lemmy är inte säkra. Vänligen skapa ett konto på <1>Riot.im</1> för att skicka säkra meddelanden.",
 229. "send_notifications_to_email": "Skicka aviseringar till e-postadress",
 230. "language": "Språk",
 231. "browser_default": "Webbläsarens språk",
 232. "downvotes_disabled": "Nedröstningar inaktiverade",
 233. "enable_downvotes": "Aktivera nedröstningar",
 234. "upvote": "Rösta upp",
 235. "number_of_upvotes": "{{count}} uppröst",
 236. "number_of_upvotes_plural": "{{count}} uppröster",
 237. "downvote": "Rösta ned",
 238. "number_of_downvotes": "{{count}} nedröst",
 239. "number_of_downvotes_plural": "{{count}} nedröster",
 240. "open_registration": "Öppen registrering",
 241. "registration_closed": "Registrering stängd",
 242. "support_on_liberapay": "Stöd på Liberapay",
 243. "support_on_open_collective": "Stöd på OpenCollective",
 244. "donate_to_lemmy": "Donera till Lemmy",
 245. "donate": "Donera",
 246. "silver_sponsors": "Silversponsor är de som donerat 40 dollar till Lemmy.",
 247. "logged_in": "Inloggad.",
 248. "site_saved": "Webbplats sparad.",
 249. "couldnt_get_comments": "Kunde inte hämta kommentarer.",
 250. "action": "Åtgärd",
 251. "email_already_exists": "E-post finns redan.",
 252. "couldnt_create_private_message": "Kunde inte skapa privat meddelande.",
 253. "no_private_message_edit_allowed": "Inte tillåtet att redigera privata meddelanden.",
 254. "couldnt_update_private_message": "Kunde inte uppdatera privat meddelande.",
 255. "time": "Tidpunkt",
 256. "emoji_picker": "Emoji-väljare",
 257. "block_leaving": "Är du säker på att du vill lämna?",
 258. "select_a_community": "Välj en gemenskap",
 259. "from": "från",
 260. "invalid_username": "Ogiltigt användarnamn.",
 261. "cake_day_info": "Idag firar vi {{ creator_name }} med tårta!",
 262. "must_login": "Du måste <1>logga in eller registrera dig</1> för att kommentera.",
 263. "no_password_reset": "Du kommer inte kunna återställa ditt lösenord utan en e-postadress.",
 264. "what_is": "Vad är",
 265. "cake_day_title": "Tårtdag:",
 266. "invalid_post_title": "Ogiltig inläggstitel"
 267. }