You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

267 lines
12 KiB

{
"remove_post": "Usuń Post",
"no_posts": "Brak Postów.",
"create_a_post": "Stwórz post",
"create_post": "Stwórz Post",
"number_of_posts_0": "Post",
"number_of_posts_1": "Posty/ów",
"number_of_posts_2": "Posty/ów",
"posts": "Posty",
"related_posts": "Te posty mogą być powiązane",
"cross_posts": "Ten link został też zapostowany na:",
"comments": "Komentarze",
"number_of_comments_0": "Komentarz",
"number_of_comments_1": "Komentarzy/e",
"number_of_comments_2": "Komentarzy/e",
"post": "post",
"cross_post": "post zewnętrzny",
"cross_posted_to": "post wrzucony na zewnątrz: ",
"remove_comment": "Usuń Komentarz",
"communities": "Społeczności",
"users": "Użytkownicy",
"create_a_community": "Stwórz społeczność",
"create_community": "Stwórz Społeczność",
"remove_community": "Usuń Społeczność",
"subscribed_to_communities": "Subskrybowane <1>społeczności</1>",
"trending_communities": "Popularne <1>społeczności</1>",
"list_of_communities": "Lista społeczności",
"community_reqs": "małe litery, podkreślniki, bez spacji.",
"create_private_message": "Stwórz Prywatną Wiadomość",
"send_secure_message": "Wyślij Bezpieczną Wiadomość",
"send_message": "Wyślij Wiadomość",
"message": "Wiadomość",
"edit": "edytuj",
"reply": "odpowiedz",
"more": "więcej",
"cancel": "Anuluj",
"preview": "Podgląd",
"upload_image": "prześlij obraz",
"avatar": "Awatar",
"upload_avatar": "Prześlij Awatar",
"show_avatars": "Pokaż Awatary",
"formatting_help": "poradnik formatowania",
"lock": "zablokuj",
"messages": "Wiadomości",
"yes": "tak",
"number_of_communities_0": "Społeczność",
"number_of_communities_1": "Społeczności",
"number_of_communities_2": "Społeczności",
"sorting_help": "poradnik sortowania",
"view_source": "pokaż źródło",
"unlock": "odblokuj",
"sticky": "przyklej",
"unsticky": "odklej",
"link": "link",
"archive_link": "link archiwalny",
"mod": "moderator",
"mods": "moderatorzy",
"moderates": "Moderuje",
"settings": "Ustawienia",
"remove_as_mod": "zabierz uprawnienia moderatora",
"appoint_as_mod": "przyznaj uprawnienia moderatora",
"modlog": "Log moderatorski",
"admin": "administrator",
"admins": "administratorzy",
"remove_as_admin": "wycofaj uprawnienia administratora",
"appoint_as_admin": "przyznaj uprawnienia administratora",
"remove": "usuń",
"removed": "usunięte przez moderatora",
"locked": "zablokowane",
"stickied": "przyklejone",
"reason": "Powód",
"mark_as_read": "zaznacz jako przeczytane",
"mark_as_unread": "zaznacz jako nieprzeczytane",
"delete": "usuń",
"deleted": "usunięte przez autora",
"delete_account": "Usuń Konto",
"delete_account_confirm": "Ostrzeżenie: twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte. Wpisz swoje hasło aby potwierdzić.",
"restore": "przywróć",
"ban": "zbanuj",
"ban_from_site": "zbanuj ze strony",
"unban": "odbanuj",
"unban_from_site": "odbanuj ze strony",
"banned": "zbanowano",
"save": "zapisz",
"unsave": "cofnij zapis",
"create": "stwórz",
"creator": "autor",
"username": "Nazwa użytkownika",
"email_or_username": "Email lub Nazwa Użytkownika",
"number_of_users_0": "Użytkownik",
"number_of_users_1": "Użytkownicy/ków",
"number_of_users_2": "Użytkownicy/ków",
"number_of_subscribers_0": "Subskrybent",
"number_of_subscribers_1": "Subskrybenci/tów",
"number_of_subscribers_2": "Subskrybenci/tów",
"number_of_points_0": "Punkt",
"number_of_points_1": "Punkty/ów",
"number_of_points_2": "Punkty/ów",
"number_online_0": "Użytkownik Online",
"number_online_1": "Użytkowników Online",
"number_online_2": "Użytkowników Online",
"name": "Nazwa",
"title": "Tytuł",
"category": "Kategoria",
"subscribers": "Subskrybenci",
"both": "Obydwa",
"saved": "Zapisane",
"unsubscribe": "Odsubskrybuj",
"subscribe": "Subskrybuj",
"subscribed": "Zasubskrybowane",
"prev": "Wstecz",
"next": "Dalej",
"sidebar": "Pasek boczny",
"sort_type": "Sortuj typ",
"hot": "Popularne",
"new": "Nowe",
"old": "Stare",
"top_day": "Popularne dzisiaj",
"week": "Tydzień",
"month": "Miesiąc",
"year": "Rok",
"all": "Wszystko",
"top": "Popularne",
"api": "API",
"docs": "Dokumentacja",
"inbox": "Skrzynka odbiorcza",
"inbox_for": "Skrzynka odbiorcza <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "zaznacz wszystko jako przeczytane",
"type": "Rodzaj",
"unread": "Nieprzeczytane",
"replies": "Odpowiedzi",
"mentions": "Wzmianki",
"reply_sent": "Odpowiedź wysłana",
"message_sent": "Wiadomość wysłana",
"search": "Szukaj",
"overview": "Podgląd",
"view": "Widok",
"logout": "Wyloguj",
"login_sign_up": "Zaloguj / Zarejestruj",
"login": "Zaloguj",
"sign_up": "Zarejestruj",
"notifications_error": "Powiadomienia na pulpicie są niedostępne w Twojej przeglądarce. Spróbuj przeglądarkę Firefox lub Chrome.",
"unread_messages": "Nieprzeczytane Wiadomości",
"password": "Hasło",
"verify_password": "Zweryfikuj Hasło",
"old_password": "Stare Hasło",
"forgot_password": "nie pamiętam hasła",
"reset_password_mail_sent": "Wysłano email w celu zresetowania hasła.",
"password_change": "Zmiana Hasła",
"new_password": "Nowe Hasło",
"no_email_setup": "Email nie został poprawnie ustawiony na tym serwerze.",
"email": "Email",
"matrix_user_id": "Użytkownik Matrixa",
"private_message_disclaimer": "Ostrzeżenie: Prywatne wiadomości w Lemmym nie są bezpieczne. Jeśli chcesz wysyłać i odbierać bezpieczne wiadomości załóż konto na <1>Riot.im</1>.",
"send_notifications_to_email": "Wysyłaj powiadomienia na Email",
"optional": "Opcjonalne",
"expires": "Wygasa",
"language": "Język",
"browser_default": "Domyślna wartość przeglądarki",
"downvotes_disabled": "Wdółgłosy wyłączone",
"enable_downvotes": "Włącz Wdółgłosy",
"upvote": "Wgóręgłos",
"number_of_upvotes_0": "Wgóręgłos",
"number_of_upvotes_1": "Wgóręgłosy/ów",
"number_of_upvotes_2": "Wgóręgłosy/ów",
"downvote": "Wdółgłos",
"number_of_downvotes_0": "Wdółgłos",
"number_of_downvotes_1": "Wdółgłosy/ów",
"number_of_downvotes_2": "Wdółgłosy/ów",
"open_registration": "Rejestracja Otwarta",
"registration_closed": "Rejestracja Zamknięta",
"enable_nsfw": "Włącz NSFW",
"url": "URL",
"body": "Treść",
"copy_suggested_title": "skopiuj sugerowany tytuł: {{title}}",
"community": "Społeczność",
"expand_here": "Rozwiń tutaj",
"subscribe_to_communities": "Zasubskrybuj kilka <1>społeczności</1>.",
"chat": "Czat",
"recent_comments": "Najnowsze Komentarze",
"no_results": "Brak wyników.",
"setup": "Instalacja",
"lemmy_instance_setup": "Instalacja Instancji Lemmy",
"setup_admin": "Ustaw Administratora Strony",
"your_site": "twoja witryna",
"modified": "zmodyfikowane",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "Pokaż treści NSFW (+18)",
"theme": "Motyw",
"sponsors": "Sponsorzy",
"sponsors_of_lemmy": "Sponsorzy projektu Lemmy",
"sponsor_message": "Lemmy jest wolnym, <1>otwartoźródłowym</1> oprogramowaniem, bez reklam, opłat, czy innych form kapitalizacji, od zawsze na zawsze. Twoje darowizny idą bezpośrednio na rozwój projektu w pełno-etatowym wymiarze. Specjalne wyrazy podziękowania dla następujących osób:",
"support_on_patreon": "Wspieraj w serwisie Patreon",
"support_on_liberapay": "Wspieraj na Liberapay",
"donate_to_lemmy": "Przekaż datek na Lemmiego",
"donate": "Przekaż datek",
"general_sponsors": "Główni Sponsorzy to osoby które wsparły Lemmiego kwotą od $10 do $39.",
"crypto": "Kryptowaluta",
"bitcoin": "Bitcoin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Kod",
"joined": "Dołączono",
"by": "przez",
"to": "do",
"from": "od",
"transfer_community": "transfer społeczności",
"transfer_site": "transfer witryny",
"are_you_sure": "na pewno?",
"no": "nie",
"powered_by": "Powered by",
"landing_0": "Lemmy jest <1>agregatorem linków</1> / alternatywą dla reddita. Jest przeznaczony do działania w ramach cyfrowej przestrzeni nazywanej <2>fediverse</2>. <3></3>Opiera się na samodzielnym hostingu, posiada aktualizowane na żywo wątki z komentarzami, i zajmuje bardzo mało miejsce (<4>~80kB</4>). Federacja w ramach sieci ActivityPub jest w planach. <5></5>Ta wersja jest <6>bardzo wczesną wersją beta</6>, co oznacza, że wiele funkcji nadal nie działa tak jak powinny. <7></7><8>Pod tym adresem</8> można sugerować nową funkcjonalność i zgłaszać błędy.<9></9>Stworzono z wykorzystaniem <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.",
"not_logged_in": "Nie jesteś zalogowana/y.",
"logged_in": "Zalogowano.",
"community_ban": "Zostałaś/eś zbanowana/y z tej społeczności.",
"site_ban": "Zostałaś/eś zbanowana/y z tej witryny",
"couldnt_create_comment": "Nie udało się stworzyć komentarza.",
"couldnt_like_comment": "Polubienie komentarza nie powiodło się.",
"couldnt_update_comment": "Zaktualizowanie komentarza nie powiodło się.",
"couldnt_save_comment": "Zapisanie komentarza nie powiodło się.",
"couldnt_get_comments": "Pobranie komentarzy nie powiodło się.",
"no_comment_edit_allowed": "Nie masz uprawnień do edycji komentarza.",
"no_post_edit_allowed": "Nie masz uprawnień do edycji posta.",
"no_community_edit_allowed": "Nie masz uprawnień do edycji społeczności.",
"couldnt_find_community": "Nie udało się znaleźć społeczności.",
"couldnt_update_community": "Nie udało się zaktualizować Społeczności.",
"community_already_exists": "Społeczność już istnieje.",
"community_moderator_already_exists": "Moderator społeczności już istnieje.",
"community_follower_already_exists": "Osoba obserwująca społeczność już istnieje.",
"community_user_already_banned": "Użytkownik społeczności jest już zbanowany.",
"couldnt_create_post": "Nie udało się stworzyć posta.",
"post_title_too_long": "Tytuł posta zbyt długi.",
"couldnt_like_post": "Nie udało się polubić posta.",
"couldnt_find_post": "Nie udało się znaleźć posta.",
"couldnt_update_post": "Nie udało się zaktualizować postów",
"couldnt_get_posts": "Nie udało się pobrać postów",
"couldnt_save_post": "Nie udało się zapisać posta.",
"no_slurs": "Bez obelg.",
"not_an_admin": "Nie jest administratorem.",
"site_already_exists": "Witryna już istnieje.",
"couldnt_update_site": "Nie udało się zaktualizować witryny.",
"couldnt_find_that_username_or_email": "Nie udało się znaleźć takiej nazwy użytkownika lub adresu email.",
"password_incorrect": "Hasło niepoprawne.",
"passwords_dont_match": "Hasła nie pasują do siebie.",
"admin_already_created": "Wybacz, funkcja administratora jest już przypisana.",
"user_already_exists": "Użytkownik już istnieje.",
"email_already_exists": "Email już istnieje.",
"couldnt_update_user": "Nie udało się zaktualizować użytkownika.",
"system_err_login": "Błąd systemu. Spróbuj wylogować się i następnie zalogować ponownie.",
"couldnt_create_private_message": "Nie udało się stworzyć prywatnej wiadomości.",
"no_private_message_edit_allowed": "Brak uprawnień do edycji prywatnej wiadomości.",
"couldnt_update_private_message": "Nie udało się zaktualizować prywatnej wiadomości.",
"time": "Czas",
"action": "Akcja",
"block_leaving": "Czy na pewno chcesz wyjść?",
"show_context": "Pokaż kontekst",
"site_config": "Ustawienia Witryny",
"banned_users": "Zbanowani Użytkownicy",
"support_on_open_collective": "Wspieraj na OpenCollective",
"site_saved": "Witryna Zapisana.",
"admin_settings": "Ustawienia Administratora",
"emoji_picker": "Wybór Emoji",
"silver_sponsors": "Srebrni Sponsorzy to ci, którzy wpłacili co najmniej $40 na Lemmiego.",
"select_a_community": "Wybierz społeczność",
"invalid_username": "Nieprawidłowa nazwa użytkownika.",
"invalid_login_credentials": "Nieprawidłowe dane logowania."
}